Door Corona is de start van de Gemeente Groei Groep tot nader orde uitgesteld.

 


De Gemeente Groei Groep gaat weer van start. Dit seizoen gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van het boekje: Durf Daniël te zijn; Jezus navolgen buiten je christelijke bubbel.

Daniël en zijn drie vrienden stonden voor de uitdaging om te moeten leven in het heidense Babel. Zij kozen ervoor om te integreren in die samenleving en toch God volop te blijven dienen.

Hoe kunnen wij Jezus navolgen buiten onze christelijke bubbel? Wat kunnen we in onze geseculariseerde samenleving leren van de geloofskeuze van Daniël en zijn vrienden?
In de vorige Paadwizer heeft ds. Martina Stougie al geschreven over het vormen van een huiskring. Dit onderwerp zal ook ter sprake komen.
Heeft u/heb jij belangstelling? Wees van harte welkom in de Hege Stins. Wanneer? Dat weten we nog niet.
I.v.m. de corona-regels graag vooraf aanmelden bij Dieuwke de Vries: seadwei@kpnplanet.nl of

Daniel GGG

tel. 364161

Zo gaat het niet werken natuurlijk, maar voor aanstaande zondag gelden wel weer verscherpte regels. We zingen even niet meer voor de veiligheid en het advies om als je -van en naar- je zitplaats loopt een mondkapje te dragen geldt ook voor ons.
Met elkaar hopen we op een gezegende samenkomst en dat we bemoedigd en gesterkt worden door de viering van het heilig Avondmaal. Een aantal woorden uit een brief van onze Synode: "Juist in deze dagen is de onderlinge gemeenschap enorm van belang. We blijven volharden in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact. In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij:
Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast, in Jezus' Naam."
Ik hoop je zondag te ontmoeten bij brood en wijn!

Martina Stougie-De Wit

Priester ha

Het jaarthema van de Protestantse kerk Nederland is “Het goede Leven”. Tijdens startzondag op 27 september jongstleden hebben ook wij een begin gemaakt met dit thema.

“Het goede leven” is leven vanuit overvloed; vanuit het vertrouwen dat God zorgt voor zijn volk en voorziet in wat er nodig is.
Terwijl wij als mensen vaak vanuit schaarste redeneren of handelen. Jezus laat ons zien dat als we delen, elkaar nabij zijn, en liefdevol met elkaar omgaan, dat er dan een leven in overvloed mogelijk is.
En wat is het lastig in deze tijd, waarin we zo geconfronteerd worden met “wat er allemaal niet meer kan”, om dan tóch tevreden te zijn met wat we nog wel kunnen en wat er nog wél is. En om te blijven zoeken naar nieuwe manieren om invulling te geven aan vorm en inhoud. Juist deze coronatijd kan ons leren het overvloedige leven hier met elkaar te zoeken.

Laten we dat eens loslaten op de afgelopen Startzondag: We konden elkaar buiten –op afstand- ontmoeten met koffie! We konden –op afstand- in de kerk bij elkaar zijn. We waren –op afstand- met gemeenteleden thuis verbonden. Op afstand, tóch samen, jong en oud. We konden onze bijbelkennis testen; op een speelse manier, met een beetje competitie, zowel thuis als in de kerk. Het was goed.

Veel mensen hebben meegewerkt aan de startzondag; er zijn heel veel filmpjes ingestuurd en gemaakt van mensen die naar elkaar zwaaien; lang niet alle filmpjes zijn nog gebruikt. Het eerste filmpje vindt u hier. We gaan proberen om van de resterende filmpjes ook nog een mooi item te maken. Naar elkaar zwaaien; zo basic. Maar wát een mooie manier om contact te maken en te houden.

Veel mensen hebben samengewerkt: om alles veilig en coronaproof te organiseren binnen en buiten, om alle vragen bij elkaar te krijgen, om de powerpoint klaar te maken (en draaiend te krijgen) enz enz. Het samen doen; dat is goed.

Hier vindt u de antwoorden van de quiz. Op afstand kunnen we natuurlijk niet controleren of u de gemaakte vragen eerlijk controleert. Maar we gaan uit van vertrouwen. En als u denkt dat u op basis van het aantal foute antwoorden, tóch behoefte heeft aan een “bijbel-kennis-bijspijker-cursus”:

Dat kan! Als zich 5 mensen aanmelden, starten we gewoon met catechese; coronaproof!

Helga, Mient, Jantsje, Martina & Wietske

 strtzndg 2020 1 strtzndg 2020 3

strtzndg 2020 4  strtzndg 2020 5

strtzndg 2020 6

 

 

 belidenis 2020 1 Een beetje spannend was het wel: blijft het droog en kunnen we de dienst in de  openlucht houden? Het pakte goed uit en zo moesten 135 stoelen worden opgesteld om alle kerkgangers een 'corona-proof' plekje te kunnen bieden. En zo kon het "vervolg" op de doopdienst van afgelopen dinsdag bij de Burgumermar gewoon volgens plan verlopen. Was u daar niet bij? Dan kunt u alsnog een impressie krijgen door middel van deze video.
belidenis 2020 3 belidenis 2020 2 Ds Martina Stougie memoreerde dat deze groep belijdeniscatechesanten al 2 jaar bij elkaar komt om na te denken en te discussiëren over geloofsvraagstukken van deze tijd. En de vraag natuurlijk of je nu nog wel of niet beijdenis moet/wilt afleggen.

Voor deze 4 kandidaten is dat laatste geen vraag meer. Vol overtuiging vertellen ze ieder van hen aan de aanwezigen wat hen beweegt en motiveert om hier voor in de (openlucht-)kerk openbare belijdenis van hun geloof af te leggen. Stuk voor stuk vertellen ze hun persoonlijke overwegingen: Geary Dantuma, Froukje van der Veen, Marijke- en Sytze Taekema. Ds Stougie had als thema "Kom" gekozen en legde dit thema uit aan de hand van het verhaal uit Matteus 14 (Jezus' wandeling over het water). Na de overdenking was het woord aan Marijke, Froukje, Geary en Sytze voor hun getuigenis.

   belidenis 2020 5  belidenis 2020 6

belidenis 2020 4     belidenis 2020 7

Doordat de dienst in de buitenlucht plaatsvond kon er ook weer worden gezongen. En dat gebeurde  volop. De belijdeniskandidaten hadden hun voorkeur aangegeven en dat leidde tot het zingen van diverse Opwekkingsliederen. Na het afleggen van de belijdenis kreeg een ieder de zegen en een tekst mee.

belidenis 2020 11   belidenis 2020 10 belidenis 2020 9   belidenis 2020 8

Aan het eind van de dienst verwelkomde Jan Boersma namens de kerkenraad de nieuwe "belijdende" leden binnen de Protestante gemeente van Eastermar. En daarbij hoort een cadeautje: de bijbel. En zo kon een ieder zijn/haar voorkeur voor een uitvoering van de bijbel aangeven en dat leverde 2 Friese bijbels, een "zij lacht bijbel" en een bijbel op DVD op. Na afloop geen koffie, geen handen schudden maar wel een "verbale" gelukwens voor deze 4 jonge mensen.

belidenis 2020 13  belidenis 2020 12

En gelukkig bleef het droog maar het was best wel een beetje fris. Gelukkig kunnen we terugzien op een hartverwarmende dienst.

Elle Hoekstrfa

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 1 september j.l. was het dan (eindelijk) zover. Marijke en Sytze Taekema zouden worden gedoopt door onderdompeling in de Burgumermar. De omstandigheden waren optimaal en tekenend voor deze speciale doopdienst. Zo'n 60 mensen waren afgekomen op deze bijzondere dienst aan de Burgumermar en waren er getuige van dat Marijke en Sytze zich lieten onderdompelen door Ds Martina Stougie (geassisteerd door heit Gabe Taekema).

Na het beantwoorden van de vragen betraden ze het spiegelgladde meer dat zich ook van zijn beste kant liet zien. Ook de laagstaande zon scheen uitbundig en gaf de hele plechtigheid een (extra) gouden randje. Na de doop zongen we met elkaar Opwekking 642 (De Rivier). Vervolgens kregen alle aanwezigen de zegen mee en werd de dienst beëindigd.

Na afloop ontvingen Marijke en Sytze van alle kanten felicitaties voor het zetten van deze voor hun zo belangrijke stap. Komende zondag vindt 'het vervolg' op deze doopdienst plaats in De Hege Stins om 9.30 uur (zo mogelijk in de open lucht). Dan zullen Marijke en Sytze zelf vertellen hoe ze tot deze stap zijn gekomen. Naast Marijke en Sytze zullen nog 2 andere jonge leden van onze gemeente openbare belijdenis van hun geloof afleggen en zelf vertellen wat dit voor hen betekent. Ook daarvoor wordt iedereen weer van harte uitgenodigd.

doop bm 1     doop bm 2  

doop bm 4     doop bm 3

doop bm 5   doop bm 6

Na een prachtige dienst die we op 16 augustus buiten konden vieren hadden we zin om weer buiten te zitten.
De technische commissie, Jan, Simon en Nico, zijn uren bezig geweest om het geluid nogmaals te verbeteren.
Er zijn standaards aangeschaft voor de boxen.
Tevens was er de mogelijkheid om rechtstreeks via Kerk Tv dit te volgen.
Extra hulp was weer ingeschakeld om de stoelen en de preekstoel buiten te zetten.
Maar donkere wolken dreven zondagochtend over Eastermar.
Hilly had om 8.00 uur de koffie klaar en alle hulpen waren present.
Er is toen besloten om toch binnen de dienst te houden.
De liederen waren al gedownload en zijn in de Power point gevoegd.
Zo kon de dienst binnen doorgaan.
Voor de dienst keken we naar Nederland zingt: Zoekend naar licht.
Daarna kon Da. G. Stougie uit Berkel en Rodenrijs 86 belangstellenden verwelkomen.
Gelukkig waren er ook weer kinderen in de kerk en voordat ze naar de kinderkerk gingen luisterden we na het lied: Jezus is de Goede Herder.
De schriftlezing was uit Psalm 5 die in de overdenking werd uitgelegd.
Het was een bijzondere dienst en na de zegen klonk het lied: Wat de toekomst brenge moge.

Tine Hoekstra

Afgelopen zondagochtend (16 augustus) hadden we sinds jaren weer een openluchtdienst.Locatie was het parkeerterrein naast de kerk waar genoeg ruimte was. Ds. Martina kon 109 belangstellenden verwelkomen.

We begonnen met een prachtig lied: Ik wil zingen van mijn Heiland. De muzikale begeleiding was goed maar na bijna 5 maanden was het toch wel wat onwennig om weer met elkaar te zingen. Op de achtergrond klonk het gezang van een "roekenkoor".
Het Schriftgedeelte was uit Psalm 96. Dit begon drie keer met Zing voor de Heer. Zing voor de Heer een nieuw lied, voor heel de aarde en prijs zijn naam. Dit werd verder uitgelegd in de verkondiging wat als titel had: Laat ons nu vrolijk zingen!

Na het zingen van Opwekking 832 gingen de kinderen naar de kinderkerk.
De collecte was voor de slachtoffers in Beiroet en hiervoor stonden schalen op een tafel.
Het slotlied zong iedereen uit volle borst want dit was een bekend lied: NLB 416 : 1,2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn.
We kunnen terugzien op een geslaagde dienst met dank aan velen die hebben meegeholpen.

Tine Hoekstra

Openluchtdienst 1   Openluchtdienst 2

Overstap kerkzaal Wat lange tijd niet meer kon/mocht was vanaf vandaag weer mogelijk: een kerkdienst met tientallen kerkgangers. En die tientallen kerkgangers kwamen ook opdagen. In een “volle kerk” (volgens corona maatstaven dan) kon Ds Martina Stougie ruim 80 kerkgangers welkom heten. Het ‘versnipperd’ moeten zitten in de kerk doet overigens best wel wat onwennig aan (mar it is efkes net oars).

 

Het was een “Overstapdienst” en dat was het in meerdere opzichten. Het overstappen van 4 kinderen die de basisschool achter zich laten (en daarmee ook de kinderkerkdienst). Dan het overstappen van "digitale" naar weer “live"-kerkdiensten en last but not least, het voor het eerst weer voorgaan van Ds Martina Stougie in een kerkdienst nadat zij zich in februari ziek moest melden.

Overstap Martina
Al met al best wel een beetje een beladen dienst dus. Maar toch vooral ook een dienst waarin feestelijk werd stilgestaan bij het feit dat 4 kinderen (Aline Westerhof, Rianne Tillem, Taeke Tjoeker en Harmen Sietsma) de overstap maken naar de Tienerkerk.

Overstap Rianne  Overstap Aline  Overstap Taeke

 

Overstap Sara


In de dienst speelden de kinderen zelf (muv Harmen die niet aanwezig kon zijn) een actieve rol. Centraal stond het verhaal over de 12-jarige Jezus uit het evangelie van Lucas. Alhoewel we (nog) niet mochten zingen :-(, maar wel neuriën :-), ontbrak de muzikale noot niet. Daar zorgden Sara Stougie (vleugel) en Elise en Menno Westerhof (zang) voor.
 Overstap Elise Menno

Menno Westerhof (alias Ab Normaal) nam afscheid van de kinderen in zijn elektrische touringcar van Reisorganisatie Normaal. Tijdens de rit werd teruggeblikt op de periode van de kinderen tijdens hun “kinderkerkperiode” en werden de toekomstplannen (naar welke school ga je nu) kort besproken.

Vervolgens was het de beurt aan jeugdouderling Mient van Kammen om de kinderen een warm welkom toe te roepen bij de tienerkerk waar ze na de vakantie terecht kunnen. De kinderen maakten er geen geheim van dat ze van de tienerkerk verwachten dat het er met name gezellig zal zijn. De leiding is gewaarschuwd.

Daarna was het de beurt aan de ouders om hun kinderen toe te spreken. Daarbij kregen ze van heit of mem warme woorden toegesproken naast de beste wensen voor de toekomst.

  overstap Menno   Overstap Mient   Overstap bijbel

Na de zegen konden we nog één keer genieten van een  muzikale bijdrage van Sara, Elise en Menno. Tenslotte mochten we allemaal (gedisciplineerd en met 1,5 meter afstand) weer naar buiten. Maar niet voordat we de collecteschalen hadden voorzien van onze gaven (ook al onwennig). Hoe dan ook, het was een dienst waarin we elkaar (op beperkte schaal) weer eens konden ontmoeten. Al werd de gebruikelijke koffie na afloop natuurlijk wel gemist.    

Overstap collecteschalen

Elle Hoekstra

 

 

 

 Corona PGEastermar

Vanaf 1 juli 2020 zijn er weer (meer) mogelijkheden om kerkdiensten te organiseren. Elke zondag is er nu weer een kerkdienst in de Hege Stins. Dit doen we met inachtneming van de nu geldende regels. Dit zijn ze:

  1. We houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  2. U hoeft niet vantevoren te reserven.
  3. Bij binnenkomst wordt uw naam genoteerd en gevraagd naar uw gezondheid.
  4. Tijdens een dienst is er in de kerk plek voor 60 a 70 kerkgangers.
  5. Is er meer belangstelling dan is er in de grote zaal van het gebouw nog plek voor 30 a 35 kerkgangers.
  6. Gezinnen en echtparen kunnen bij elkaar zitten, maar mensen die individueel komen moeten alleen zitten.
  7. De kinderkerk kan (indien nodig) uitwijken naar het jeugdhonk of de oppasruimte.
  8. Tijdens de dienst wordt er niet gezongen door de gemeente.
  9. Er is geen koffiedrinken na de dienst.

We zien ernaar uit u weer tijdens de erediensten te mogen begroeten.

 

 

Lieve broeder en zusters,

De zomerperiode staat voor de deur. Een periode waarin we normaliter vakantie vieren, op reis gaan en tot rust komen. Het jeugdwerk zou normaliter nu zo'n beetje zijn afgelopen maar door de corona hebben we intussen al 4 maanden geen reguliere samenkomsten meer gehad.

Allereerst willen we iedereen dankzeggen voor zijn of haar inzet in het afgelopen seizoen. Door de corona berichtgeving lijkt het wel of er niets is gebeurd maar in de periode voor maart 2020 hebben we wel degelijk hele mooie dingen georganiseerd en ondernomen met en voor de jeugd. Dank voor jullie inzet!

Voor de zomer
Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel zullen weten is vanaf zondag 29-03-2020 een Kinderkerkdienst die gevolgd kan worden op onze website www.pgeastermar.nl. Willy Koops maakt deze elke week voor ons; super bedankt! Op zondag 28-06-2020 is voorlopig de laatste Kinderkerkdienst voor de vakantie. Normaal gesproken stopt de Kinderkerk ook tijdens de zomervakantie. Of we na de vakantie weer starten met de digitale Kinderkerkdiensten hangt af van of we na de zomerstop weer Kinderkerk kunnen gaan verzorgen in de Hege Stins of niet.

Op zondag 05-07-2020 is de overstap-dienst voor de kinderen van groep 8 die mee hebben gedaan aan de Kinderkerk. Dit is ook de eerste kerkdienst die weer op zondagochtend 9:30 wordt gehouden en waar, door de verruiming van de coronamaatregelen maximaal 60 personen bij aanwezig kunnen zijn. Voor de praktische regels mbt het bijwonen van een dienst verwijs ik jullie naar elders op deze website; daar staat de meest actuele informatie.

Zomergroet
We hebben de laatste maanden geen club, Kingskids, Rock Steady en tienerkerk kunnen doen, het clubkamp ging niet door en we hebben besloten ook geen afsluiting met leiding en jeugd te houden. Heel jammer natuurlijk en we hebben elkaar gemist. We zullen daarom een groet en bedankje aan de kinderen, jeugd en leiding brengen om hen een mooie zomer toe te wensen. De clubkinderen van groep 6 t/m 8 krijgen een leuk zomerboekje zodat ze ook in de zomer op een leuke manier met geloven en de bijbel bezig kunnen zijn. Het is een gezinsboekje met verhalen en puzzeltjes. Daarnaast zijn er extra materialen als filmpjes, kleurplaten en podcasts voor tieners beschikbaar op de website. Wie benieuwd is kan dit boekje en extra’s downloaden op www.zomergezinsboekje.nl voor een leuke zomer. De Rock Steady jeugd en alle leiding ontvangt een lekkere groet. Hartelijk dank voor jullie inzet en deelname. Hopelijk kunnen we elkaar in het volgend seizoen weer gewoon treffen!

Afscheid
We bedanken Tine Hoekstra en Mirjam Deelstra voor hun inzet voor club groep 8! Heel fijn dat jullie je hebben willen inzetten voor onze jongeren. Zij krijgen nog een attentie.

We hebben voor komend seizoen nieuwe leiding nodig voor club groep 6 en Rock Steady klas 1. Wie weet nog iemand die ons geweldige jeugdwerk komt versterken? Geef het door aan één van onze jeugdouderlingen via jeugdwurk@pgeastermar.nl of telefonisch: Janna van Kammen (06-1153 8135), Mient van Kammen (06-1537 7703) of Joeke van der Heide (06-1015 4920).

Jeugdraad stopt
Na ongeveer 2 generaties is er een einde gekomen aan het bestaan van de jeugdraad, zij gaat met pensioen zullen we maar zeggen. De jeugdraad is indertijd mede ontstaan uit het verlangen om als Gereformeerde kerk en Hervormde Gemeente gezamenlijk het christelijk jeugdwerk vorm te geven en te organiseren.

Nu de jeugdraad niet meer bestaat zal er een nieuwe structuur ontstaan waarbij het jeugdwerk wordt gedragen door de leiding van de groepen en de jeugdouderlingen. Met onze enthousiaste leiders, jeugdouderlingen en onze predikant kan het jeugdwerk ook prima functioneren zonder een jeugdraad is onze verwachting.

We danken Alexandra Dantuma, Joanne van der Sluis en Willem Oevering voor hun inzet de afgelopen jaren. Ook zij zullen een bedankje ontvangen. Alle 3 blijven ze wel als leiders betrokken bij het jeugdwerk en Joanna blijft ook de financiën van het jeugdwerk verzorgen.

Volgend seizoen
Intussen is bekend dat de Startzondag zal plaatsvinden op 27-09-2020. Dit is ook de start van het jeugdwerk seizoen. Het inventariseren en doorgeven van de data en tijden mbt het gebruik van de Hege Stins zal komend seizoen wederom via Joanna van der Sluis richting de koster gaan. Na de zomer komt er een uitnodiging / oproep om e.e.a. door te geven en af te stemmen. Ons doel is om in die periode ook een bijeenkomst / vergadering te plannen voor alle jeugdwerk-leiders.

Voor nu willen wij jullie een hele fijne zomer toewensen en Gods zegen.

Mei freonlike groetnis,
De jeugdâlderlingen fan PGEastermar: Janna, Mient en Joeke

A- A A+