Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

ANBI-gegevens

ANBI gegevens 2024 Protestantse Gemeente Eastermar

A. Algemene gegevens

Schermafbeelding_2024-05-18_om_09.54.21.png

De Protestantse gemeente te Eastermar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestante Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Eastermar.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van onze kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente. De kerkenraad telt 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van onze kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van begroting en jaarrekening. Het college bestaat uit zes leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art.8).

C. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Op de website www.pgeastermar.nl  staat het beleidsplan van onze gemeente voor de periode van 2019-2023.

Speerpunten van ons beleidsplan zijn:

  • Verdieping geloofsbeleving
  • Jeugd(werk)
  • Dorpskerk zijn
  • Samenwerking met andere gemeenten
  • Faciliteren nieuwe initiatieven
  • Anticipatie op financiële krimp
  • Ruimte maken voor initiatieven (vertrouwenscultuur)
  • Pastoraal werk in de gemeente
  • Interne communicatie

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk en kerk-zijn vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten en ambtsdragers verrichten hun werkzaamheden, erediensten worden gehouden en overige activiteiten worden georganiseerd.
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Schermafbeelding_2024-05-18_om_15.23.54.png

Toelichting

Elk jaar vragen we onze gemeenteleden via de Actie Kerkbalans om een bijdrage. Verder bestaan onze inkomsten uit pacht landerijen, exploitatie van de begraafplaats en verenigingsgebouw en rente op belegde geldmiddelen.

De inkomsten worden voor het grootste deel besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor onze predikanten, en beheer (kerk)gebouwen en begraafplaats (salariskosten koster).

Verder worden de inkomsten ook besteed aan het in standhouden van (kerk)gebouwen en inventarissen, het houden van de erediensten (organisten, verwarming en verlichting, belastingen en verzekeringen). Ook moeten we verplicht bijdragen voor instandhouding van het landelijke kerkenwerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar
Telefoonnummer 0512-472141
RSIN/Fiscaal nummer 002671803
KVK nummer 76369056
Website adres www.pgeastermar.nl

E-mail scriba@pgeastermar.nl

Adres Torenlaan 12
Postcode 9261VZ
Plaats Eastermar

De Protestantse gemeente te Eastermar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse gemeente te Eastermar.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van onze kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente. De kerkenraad telt 21 leden , die worden gekozen door en uit de leden van onze kerkelijke gemeente.
Het college van de Diaconie telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van begroting en jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art.8).

C. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/over-ons/wie-zijn-wij  

Het beleidsplan 2019-2023 van de diaconie:

Het bewust maken van de gemeente-, de uitvoering van het diaconale werk- en het bevorderen van een gevoel van saamhorigheid waren in het vorig beleidsplan uitgangspunten van beleid. Met overtuiging heeft de diaconie daaraan gewerkt in de voorbije beleidsperiode. In die periode is een belangrijk accent gelegd op het doordenken- en uitvoeren van lokale ondersteuning. Dit sluit goed aan bij wat in het huidige beleidsplan van onze gemeente geformuleerd is onder verbinden en vernieuwen.

Lokaal
In de komende beleidsperiode willen we deze lijn vasthouden en verder uitwerken. Zo is het Sjosjaal Miel op onze weg gekomen. De diaconie ondersteunt dit initiatief van harte.
Ook zijn we betrokken bij plaatselijke hulp: altijd al via de kerstpakketten, maar steeds vaker ook via de predikant en rapportage van ouderlingen/pastoraal medewerkers: via hen komen hulpvragen bij de diakenen terecht. Door middel van diaconaal huisbezoek wordt nader benodigde bijstand, verzorging of bescherming (bijv. stille armoede, faciliteren, verwijzen, inrichten) uitgewerkt. Voor de toekomst staat de diakonie een nauwere/betere/actievere samenwerking met de ouderling/pastoraal medewerker van de wijk voor ogen, waardoor de diaken een beter beeld krijgt, van wat er in zijn/haar wijk speelt. En breder: dat de kerkelijke gemeente een open oog en hart heeft voor wie in de knel komen. Dat we het samen zien en het - zo mogelijk - samen oppakken.
Een nieuw initiatief is het lokaal loket: dit is een initiatief vanuit dorpsbelang om beschikbare vrijwilligers te verbinden aan mensen die een hulpvraag hebben. Recent zijn we begonnen om -dorpsbreed - producten in te zamelen voor de Voedselbank. We ondersteunen de Voedselbank ook financieel. Het spreekt voor ons vanzelf dat we samenwerken met -en de voorlichtingsavonden bezoeken van o.a. Kearn, Woon Friesland, Buurtzorg, Maatschappelijke Zorg, WMO, Gemeente. Zo proberen we voorbereid te zijn op- en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de Participatiewet. Steeds meer zaken zullen lokaal georganiseerd moeten worden, steeds vaker is de burger zelf verantwoordelijk voor haar eigen situatie. Door mensen aan elkaar te verbinden proberen we te voorkomen dat kwetsbare mensen tussen wal en schip raken. Daarbij zullen we moeten werken aan onze eigen deskundigheid: recent hebben we de basiscursus diaconaat gedaan. In de toekomst hopen we de cursus Armoede, Michazondag en cursussen rond de WMO te bezoeken. We willen graag samen gaan werken met het missionair team van onze gemeente omdat wij met hen de agenda delen van "kerk op het dorp".

Hulp Landelijk/Wereldwijd
Door o.a. giften en maandelijkse-halfjaarlijkse bijdragen verbinden we ons met een aantal doelen die landelijk- en wereldwijd diaconale steun nodig hebben.
Vaak kunnen we ook onze financiële bijdragen aan projecten wereldwijd, waarvan mensen in onze regio betrokken bij zijn.
Ook ondersteunen we acties, op het moment, dat er in de wereld een noodsituatie is ontstaan.

Eredienst
In de voorbije periode hebben de diakenen rond het avondmaal hun liturgische taak gekregen.
Daarmee is ook zichtbaar gemaakt dat alle dienst aan mensen begint bij de dienst van Hem die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. De diakenen organiseren de viering van het avondmaal, zamelen de gaven in en zijn als ambtsdrager betrokken bij de vieringen vanuit onze gemeente. Daarnaast hebben zij de zorg voor de aanschaf van de liturgische kaarsen in onze gemeente. Momenteel mogen wij werkers uit het veld uitnodigen om het diaconale werk aan de gemeente bekend te maken.

Jongeren
Een belangrijk aandachtpunt is het jeugddiaconaat. De diakenen overwegen de aanstelling van een jeugddiaken. Dit om de betrokkenheid van jongeren bij diaconale acties te ondersteunen. Ook kan de jeugddiaken een actieve rol spelen bij de uitleg van het avondmaal zoals dat gebeurt in de kindercatechese. Wellicht kan de jeugddiaken ook een rol spelen in het diaconaat voor en door jongeren.

Ouderen
De diakenen zijn van oudsher betrokken bij het aanmelden en ondersteunen van de Friese week in het Roosevelthuis. Daarnaast organiseert de diaconie de kerstviering- en broodmaaltijd. Ook is zij betrokken bij de kerstkaartenactie. Het is een aandachtspunt voor de diakenen om te kijken met wie zij in de toekomst samen kunnen werken voor- en met de ouderen van ons dorp.

Andere taken
Een scala aan taken blijft buiten dit beleidsplan. Zij zijn genoemd in de taakomschrijving voor diakenen. Een punt van zorg blijft wel hoe we deze taken allemaal uitgevoerd krijgen. In sommige gevallen zullen we zeker samenwerken: de vernieuwing van de Kerkwebradio is toevertrouwd aan de commissie Beeld en geluid.

Vermogen
De diaconie beschikt over inkomsten uit oud geld (pacht). Het besteden daarvan gebeurt op dit moment in een verhouding van 25 % lokaal en 75 % (inter)nationaal. We zullen deze verdeling nauwlettend in de gaten houden en de kerkelijke gemeente blijven vertellen hoe we onze keuzes maken.

Vernieuwing
In de voorbije periode is een belangrijke slag gemaakt in de voorlichting aan de kerkelijke gemeente. In het kerkblad en ook in de eredienst is het diaconale werk veel zichtbaarder geworden. Het is de stellige indruk van de diaconie, dat we er nog niet zijn. Dat iedereen diaken is, dat willen we graag duidelijk blijven maken.
Samen eten biedt veel kansen aan mensen in een isolement. We willen dat gaan stimuleren en (mee)-organiseren.

Speerpunten voortvloeiend uit bovenstaande zijn:
- Lokale/binnenkerkelijke/gemeentelijke samenwerking
- Jeugddiaconaat
- Voorlichting 

E. Beloningsbeleid

Leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk en kerk-zijn vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten en ambtsdragers verrichten hun werkzaamheden, erediensten worden gehouden en overige activiteiten worden georganiseerd.
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Schermafbeelding_2024-05-03_om_10.42.42.png

 Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder kosten beheer, administratie en archief zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.