logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Inzameling Moldavië/Oekraïne

Inmiddels is gestart met de 3de inzamelingsactie voor Moldavie/Oekraine.
U kunt de goederen weer afleveren bij Bouwe de Jong, Sumarderwei 3  in Eastermar ( 06-28079295 )
Er is behoefte aan de volgende spullen:

Pasta                                          
Wasmiddel
Rijst                                            
Jassen (alle leeftijden)
Bruine bonen in blik               
Schoenen
Aardappels                                
Kleding
Aardappelpuree
Soep in blik, fruit in een pakje         
Zeep                                                     
Tandpasta                                           
Tandenborstel                         
Shampoo                                           
Douchegel
Maandverband
Luiers
Babyvoeding en Olvarit hapjes

Daarnasrt worden goederen gevraagd voor de wederobyuw van Oekraine:

WC Potten

wasbakken

kranen

Tegels (minimaal 4m2)

Moldavie 1 Moldavie 2 Moldavie 3

Moldavie 4 Moldavie 5 Moldavie 6

  • Aangemaakt op .

Actie Voedselbank 30 jan t/m 5 febr

Voedselbank T diel 

De voedselbank heeft in deze tijd nog meer uw hulp nodig. Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Daarom organiseren wij maandelijks een inzameling voor de voedselbank.

Inleverpunten:
Maandag 30 januari t/m zondag 5 februari bij ‘Alles ûnder ien dak’.
Zaterdag 4 februari
bij E.M.Beimastrjitte 48 tussen 10 ern 12 uur.
Op zondag 5 februari is er weer inzameling in kerkgebouw ‘De Hege Stins’.

Het rekeningnummer: NL66 RABO 0166 9921 27 Voedselbank Tytjsjerksteradiel voor financiële steun.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven, is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06 - 11 12 23 40

 

 

 

   • Aangemaakt op .

Nacht van gebed 21 januari

Nacht van gebed 2023 poster

  • Aangemaakt op .

Update website

In verband met verouderde software was het nodig om onze website te updaten. De (ver)oude(rde) sotware werd niet meer ondersteund en daardoor was een aanpassing noodzakelijk. Dat is onlangs gebeurd en dat kunt u zien wanneer u de website opent.

Het ziet er allemaal een beetje anders (moderner) uit. Wat echter ingrijpend is veranderd betreft de presenatie van de website op tablets en smartphones. De oude software kon met deze moderne apparaten niet heel goed omgaan en daarom was de website op die apparaten niet echt fijn te volgen. De computerschermen werden als het ware 1 op 1 gekopieerd naar tablet en telefoon, en dat past eigelijk niet zo goed.

Hoe anders is dat nu. De nieuwe software houdt helemaal rekening met deze mobiele apparaten en het gevolg daarvan is dat de presentatie van de website helemaal is aangepast. En dat leest een stuk plezieriger.

Ga maar eens een kijkje nemen (https://pgeastermar.nl/) op uw tablet of smartphone.

Elle Hoekstra
Webmaster

  • Aangemaakt op .

Gebedswike 15-22 jannewaris

Gebedsweek 2023 1Jesaja 1:17:
“Lear goed te dwaan, sykje de gerjochtichheid, nim it op foar de ferdrukte en help wees oan syn rjocht en gean foar de widdow yn ‘e pleit!”

Jierlyks wurdt yn ús lân en tal fan oar lannen de “Week van gebed voor de eenheid van christenen” hâlden. Dit jier stiet de twaspjalt sintraal, dy’t ûntstien is troch it omgean yn en fan ús mienskip mei ûngelikens/diskriminaasje en rasisme.
Ut Minnesota, Amearika, is it Bibelgedielte ta ús kommen en trochfertaald nei de hjoeddeiske sitewaasje yn ús lân.

Troch acht ûnderwerpen en bypassende Bibelgedieltes krije wy mear taljochting oer it sintrale tema.
1 Lear it goede te dwaan.
2 Doch mei blydskip it goede.
3 Wy – net iksels.
4 Sjoch de triennen fan de ferdrukten.
5 Sjong foar ús in fleurich liet.
6 Dat hawwe jim foar My dien.
7 Sa hoecht it net te gean.
8 Goedmeitsje.

Ferskate gemeenteleden wurkje mei oan de fierings, ús jeugd sels twa kear!
It programma:

* Sneintemoarn 15 jannewaris 11.00 oer is de iepening. Yn de jongereintsjinst giet it fuort oer it tema.
Dat is “Ungelikens”. Sjoch it berjocht oer de jingereintsjinst!
Troch de wike fine de fierings plak yn de Sêre fan De Hege Stins, tiid: 19.00 – 19.30 oere.
* Moandei 16 Pastoarale ried
* Tiisdei 17 Diakonij
* Woansdei 18 Tsjerkeried
* Tongersdei 19 Gebedskring
* Freed 20 Gjin fiering
* Sneon 21 Us jongerein
* Sneintemoarn 22 Ofsluting yn de tsjinst troch Fr. vd Galiën. 9.30 oere.

Lit it dúdlik wêze dat wy as kristenen besykje moatte in wei te finen yn dizze hektyske tematyk, dy’t hjoeddedei fan alle kanten op ús takomt.
Gebed en besinning helpe ús om der oan mei te wurkjen.
Wêz wolkom.
Tsjerkeried en gebedskring noegje jim fan herte út.

  • Aangemaakt op .

Protestantse Gemeente Eastermar
Torenlaan 12-14
9261 VZ Eastermar


© Protestantse Gemeente Eastermar. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer - Privacy Statement

Webdesign:
Eos Multimedia - Burgum