Appels1 Appels3 Appels2

De pastory stiet de hiele simmer alwer leech en wurdt stikemwei mear ûnsichtber efter in girene muorre fan beammen en strûken. En ek al is it in o sa drûge simmer, de apelbeammen gienen harren gong en produsearren in soad apels dit jier. Apelbeammen dêr't Wim o sa'n niget oan hie (op syn fersyk binne dy beammen der destiids kaam).

Mar wat no te dwaan mei al dy apels no't de bewenners furort binne? Loltsje soe Loltsje net wêze om dêr  in oplossing foar te betinken. Sy stuts de hannnen út de mouwen, gie oan de slach en naam de apels mei nei hûs en makke fan in part apelsmots en ferpakte de apels yn in pûdsje. En wat kinne jo dan better dwaan dan dizze apels beskikber stelle oan de leden fan ús tsjerklike gemeente?

En sa kamen dy apels ôfrûne snein yn De Hege Stins telâne. Tsjerkegongers koenen dizze apels sa meinimme. Kosten? Neat, fergees dus. Dû 't Jantsje der lucht fan krige dat der gjin jild frege wurde soe foar dizze "Pastorieappels" oppere hja om in Famtofam sparpotsje del te setten foar minsken dy 't dochs wat jaan wolle. En sa barde it en brocht dizze aksje ek noch € 21 foar Famtofam op.

Mar, wy binne der noch net. Fan 'e wike giet Loltsje wer nei de pastory en plukt ek de twadde beam leech. En sa komt der noch in kans om oan dizze apels(mots) te kommen. Takommende snein lizze der wer apels yn 't tsjerke, no by de útgong ûnder de toer.
Dus wês der by, dit is de lêste kans. Ek it Famtofam sparpotsje sil der wer by stean. O ja, betelje mei kollektebonnen is ek plrima.

Moaia aksje fan Loltsje.

Voedselbank T diel 

De voedselbank heeft in deze tijd nog meer uw hulp nodig. Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Daarom organiseren wij maandelijks een inzameling voor de voedselbank.

Inleverpunten:
Maandag 26 september t/m zondag 2 oktober bij ‘Alles ûnder ien dak’.
Zaterdag 1 oktober
bij E.M.Beimastrjitte 48 tussen 10 ern 12 uur.
Op zondag 2 oktober is er weer inzameling in kerkgebouw ‘De Hege Stins’.

Het rekeningnummer: NL66 RABO 0166 9921 27 Voedselbank Tytjsjerksteradiel voor financiële steun.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven, is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06 - 11 12 23 40

 

 

 

 

Onder een stralende zon konden we als gemeente op zondag 11 september 2022 weer een mooie start maken van het winterseizoen. Om 9.30 uur stond de koffie klaar en om 10.00 uur begon de dienst onder leiding van Ds F.Fleur uit Buirgum.

Na de dienst gingen we in 3 groepen uiteen om met elkaar te discussiêren.

Daarna stonden de barbecues wam en konden we in genieten van een heerlijke barbecue.

start 2022 1  start 2022 2 start 2022 3

start 2022 4   start 2022 5    start 2022 6

start 2022 7 start 2022 8  start 2022 9

start 2022 10 start 2022 11

Alpha cursus 1

Startdienst 11 9

A- A A+