Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Kerkenraad

De Kerkenraad is het bestuurlijk orgaan van de gemeente. Hier komen alle lijnen van onze gemeente bij elkaar. Hier worden wezenlijke zaken besproken, beslissingen genomen en lijnen naar de toekomst uitgezet.

De Kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Dus aan alle activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid. De Kerkenraad is feitelijk te beschouwen als het algemeen bestuur van de gemeente en bestaat in de huidige situatie uit ongeveer 25 leden.

Wie zitten er in de Kerkenraad?

De Kerkenraad bestaat uit een predikant, kerkelijk werker, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters en vrijgestelde ambtsdragers voor het voorzitterschap en secretariaat (het zgn. scribaat). De Kerkenraad is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente door te zorgen voor de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire - en pastorale arbeid en de geestelijke vorming.

Een christelijke gemeenschap is in de eerste plaats een vierende, lerende en dienende gemeenschap. Vieren, leren, dienen en gemeenschap zijn hebben in onze gemeente een belangrijke plaats. De Kerkenraad is aangesteld om deze gemeente zowel geestelijk als organisatorisch te besturen. Het bestuur van een kerkgemeenschap is vooral dienend. Het besturen is dus geen doel op zich, maar vooral een instrument om de verschillende aspecten van het gemeente zijn zo goed mogelijk vorm te geven. De Kerkenraad neemt geen besluiten in aangelegenheden die voor het leven van de gemeente van groot belang zijn, zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.


Wanneer vergadert de Kerkenraad?

De kerkenraad vergadert op woensdagavond, meestal zo'n 10 keer in het jaar.

Contact met de Kerkenraad

thumb Contact

Als u iets onder de aandacht van de kerkenraad wilt brengen, kunt u dat doen door contact op te nemen met de scriba. U kunt hiervoor een email sturen naar scriba@pgeastermar.nl