Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Redactieprotocol

Hieronder leest u het redactieprotocol van de website van de Protestantse Gemeente Eastermar.

Artikel 1: Inleiding
De Protestantse Gemeente Eastermar communiceert via het kerkblad "De Paadwizer" en de website www.pgeastermar.nl. Hierna samen te noemen "media". Beide media hebben een eigen zelfstandig redactiebeleid.

Artikel 2: Doelstelling
Het gebruik van de media heeft tot doel de Protestantse Gemeente Eastermar te ondersteunen en aan de omgeving bekend te maken waar onze gemeente voor staat.

Artikel 3: Doelgroep
De doelgroep van de website bestaat uit de leden van de Protestantse Gemeente en het algemene publiek.

Artikel 4: Middelen
Deze doelstelling wordt bereikt door:

 1. De bezoekers van de website zo goed mogelijk te informeren over wat er zich in de Protestantse Gemeente Eastermar afspeelt.
 2. Het publiceren van berichten/artikelen over wat er op kerkelijk terrein regionaal, landelijk en wereldwijd aan de orde is, op een manier die een breed publiek aanspreekt.
 3. Door vermelding van welke contactpersonen voor welke activiteiten benaderd kunnen worden.

Artikel 5: Kwaliteit
Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, dienen de media qua opbouw, stijl en inhoud van een zeker professioneel en toegankelijk niveau te zijn.

Artikel 6: De redactie
Alle onderdelen zijn zelf verantwoordelijk voor de zaken die zij op de site plaatsen. Men heeft ook zelf toegang uitsluitend tot hun eigen onderdeel. Men kan hier zelf de content plaatsen. De centrale webmaster screent regelmatig de ingeleverde bijdragen en corrigeert indien nodig.
De centrale webmaster zorgt voor plaatsing zolang de onderdelen/verenigingen nog geen toegang hebben tot hun eigen gedeelte.

Artikel 7: Verantwoordelijkheden van de redactie

 1. Voor de inhoud en vormgeving zijn de verschillende redacties en de webmaster verantwoordelijk.
 2. De website onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
 3. De redacties en webmaster leggen – achteraf – verantwoording af aan de kerkenraad.

Artikel 8: Bevoegdheden van de redacties/webmaster
De redacties en de webmaster zijn bevoegd tot:

 1. het redigeren, inkorten of aanpassen van ingeleverde bijdragen.
 2. het op een door de redactie/webmaster te bepalen moment plaatsen van bijdragen.
 3. het niet plaatsen van bijdragen.

Artikel 9: Afleggen verantwoording aan gemeenteleden
De redacties en/of de webmaster beantwoorden alle reacties t.a.v. inhoud en vormgeving.

Artikel 10: Interactie

 1. Op de website wordt niet gediscussieerd.
 2. De websites kunnen bij voldoende draagvlak en interesse tijdelijk of permanent ruimte bieden voor interactie en discussie. Mocht daartoe worden besloten, zal vooraf een reglement worden opgesteld.

Artikel 11: Beroep
Vragen, problemen en geschillen die de redacties of de webmaster niet kunnen oplossen, worden voorgelegd aan de Kerkenraad.

Artikel 12: Eigendom
Alle geplaatste tekst- en beeldmateriaal is en blijft eigendom van de Protestantse Gemeente Eastermar. Het is niet toegestaan om materiaal over te nemen zonder toestemming.

Artikel 13: Aanlevering bijdragen
Bijdragen voor de website kunnen worden gestuurd naar de (e-mail)adressen die op de website staan vermeld.

Artikel 14: Wijziging statuut
De redactie kan voorstellen tot wijziging van het statuut voorleggen aan de kerkenraad. Deze kan de wijzigingen bekrachtigen, aanpassen of afwijzen.