Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Lopend vuur ... een beeldverslag

Wat wie it in moaie pinkster-jongerentsjinst yn De Hege Stins op 23 maaie. It ferhaal fan it Pinksterfjoer útbylde troch de fjoerwizard. Keunstenaars, dy't prachtige skilderijen makke ha oer de symboalen fan Pinkster: it fjoer, de wyn, it wetter en de do. In winsk foar ús, útsprutsen yn frjemde talen. Prachtige musyk troch de band en noch folle mear. Hjirûnder in byldferslach en in fideo.

Ha jo de tsjinst mist of wolle jo it nochris meimeitsje? De tsjinst stiet op Kerkomroep.nl en is hjir werom te sjen.

Lopend vuur 1

Lopend vuur 2

Lopend vuur 3

Lopend vuur 4

En dan hjir noch de fideo

 

  • Aangemaakt op .