Het Kerstengelenproject kreeg op 11 december aandacht in het Friesch Dagblad.

 

Beste mensen,

Op basis van de oproep van onze minister president moeten we helaas afzien van onze kryst-kuier op 24 december a.s. We vinden dit natuurlijk erg jammer, maar gelukkig hebben we een mooi online alternatief! Daarin willen de kinderen van de kinderkerk en Kingskids ons iets laten zien van het licht van kerst, van de geboorte van onze Heer Jezus Christus als mens op deze wereld. Ook is er muzikale medewerking van Sarah en Elise. Het belooft een mooi geheel te worden.

Deze online kerstnachtdienst kun je  op 24 december om 20.00 uur bekijken op Kerkomroep.nl.
De inlogggegevens zijn:
. gebruikersnaam: pge17
. wachtwoord: proef
Wij hopen dat je op deze manier toch kunt genieten van het licht van kerst, zelfs onder de huidige omstandigheden.

Namens het Missionair Team een gezegend kerstfeest!

Note: Op eerste kerstdag is er om 10.00 uur een kerstviering, welke ook digitaal te volgen is op Kerkomroep.nl.

wereldlichtjesdag 2

Elke 2e zondag in december (dit jaar dus 13 december) wordt wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur lokale tijd kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Zo ontstaat er in 24 uur tijd een golf van licht en warmte.

Lichtjesavond Eastermar is bedoeld voor iedereen die het gemis van een dierbare ervaart. De leeftijd of hoe lang het geleden is maakt daarbij niet uit. Immers, iemand die je lief hebt blijft voor altijd in je hart en gedachten!

De afgelopen twee jaar organiseerden Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het Missionair Team op de tweede zondag in december een Lichtjesavond in De Hege Stins in Eastermar. Het waren mooie, waardevolle bijeenkomsten die zeker in een behoefte voorzagen. Alle reden om dit initiatief te herhalen. Jammer genoeg gooit corona roet in het eten. Toch willen we, juist in deze bijzondere tijd, er op zondag 13 december nadrukkelijk wél aandacht aan besteden.

Er is dit jaar géén gezamenlijke bijeenkomst, maar er wordt een flyer met een kaarsje bezorgd op alle adressen in Eastermar en omgeving. De achterkant van de flyer kunt u omvouwen en de naam opschrijven van degene die u mist. U kunt het kaarsje op zondag 13 december om 19.00 uur aansteken.

Naast het branden van een kaarsje thuis, is er ook gelegenheid om een houten gedenkhartje met de naam op te hangen aan de grote beuk op de begraafplaats op it Heechsân. Dit kan in de week van zondag 13 december t/m zaterdagmiddag 19 december. De hartjes, pennen en ophanghaakjes zijn ter plekke aanwezig.

Ook dit jaar besteden de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 van Basisskoalle De Twirre in de weken voorafgaand aan Lichtjesavond Eastermar aandacht aan het omgaan met verlies en rouw en alles wat daar bij hoort.

Zo willen we diegenen gedenken die wij graag nog een tijd in ons midden hadden willen hebben en weten we ons op deze manier toch met elkaar verbonden!

Lichtjesavond Eastermar is een initiatief van Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het Missionair Team Eastermar

 

 

 

 

 

Appostel logo

Wist u dat er een app bestaat (“Appostel”) die het mogelijk maakt om al uw kerkelijke geldzaken op één plek te beheren op smartphone of tablet? Met deze app kunt u op een gemakkelijke manier giften doen en collectebonnen bestellen.

Voor algemene informatie over deze app kunt u terecht op https://appostel.nl/

Ook onze gemeente maakt nu gebruik van de Appostel app. Wilt u ook meedoen, download de app dan vanuit de App Store (wanneer u Apple-gebruiker bent) of de Google Play Store (wanneer u een Android-gebruiker bent). Hoe u dat moet doen vindt u hier.

Vervolgens zoekt u naar onze gemeente (Digitaal Loket PG Eastermar) en maakt u een koppeling door een eigen account te registreren. Bij het registreren heeft u een registratienummer nodig. Dit is het nummer waaronder u bekend bent bij de landelijke PKN. Dit nummer kunt u vinden op het toezeggingsformulier van actie kerkbalans. Het bestaat uit 6 cijfers en begint met een 5.

Als u het registratienummer niet kunt vinden stuur dan even een berichtje naar penningmeesterkrm@pgeastermar.nl  en de penningmeester stuurt u het nummer toe.

Hierna kunt u aan de slag!

Ook in onze kerk werd zondag 22 november stilgestaan bij de mensen die het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden. In Eastermar waren dat er 11. Voor deze dienst waren alleen (maximaal 3) familieleden van de overleden uitgenodigd ivm coronamaatregelen.  Verder werd de dienst rechtstreeek uitgezonden via internet zodat iedereen de dienst toch kon meemaken. Om 9.30 begon ouderling van dienst Phia Prosper met iedereen welkom te heten.

Eeuwigheidszondag 2020 2

Eerder deze week waren opnames gemaakt op het kerkhof waar Ds Martina Stougie gesprekken voerde met Tsjallie Tillema (bij het graf van haar man Jaap) en Hetty Kramer (bij het graf van haar broer Bennie). Iema Annema las het gedicht van Marinus vd Berg voor op het kerkhof. Een beeldverslag van deze gesprekken werd getoond in deze dienst.

Eeuwigheidszondag 2020 3

Eeuwigheidszondag 2020 4 Eeuwigheidszondag 2020 5
Eeuwigheidszondag 2020 6 Ds Martina had als tekst voor de dienst gekozen voor Johannes 19:25-28. In dit gedeelte spreekt Jezus vanaf het kruis zijn moeder ("Dat is uw zoon") en Johannes ("Dat is je moeder") toe om goed voor elkaar te zorgen. Tijdens de uitleg werd duidelijk hoe belangrijk het (gebruiken van) onze handen is, met name in tijden van verdriet. Geen handen kunnen schudden, niet eens mogen aanraken, het voelt als een gemis in een tijd dat je dat zo nodig hebt.

De dienst werd muzikaal omlijst door pianospel (Sarah Stougie) en zang (Elise en Menno Westerhof). Het  gaf een extra dimensie aan deze stijlvolle kerkdienst.

Eeuwigheidszondag 2020 7 Eeuwigheidszondag 2020 8

Eeuwigheidszondag 2020 9

Na verkondiging werden alle overledenen herdacht. Tijdens het aflezen van hun namen werd voor iedere overledene een witte roos in een vaas gestoken, gevolgd door een moment van stilte. Vervolgens werd, voorafgaande aan de gebeden, gekeken welke gedachten, gebeden, opmerkingen in de boom waren gehangen tijdens het herdenken op afgelopen zaterdag. Toen was er gelegenheid voor eenieder die dat wilde om de kerk te bezoeken, een kaarsje aan te steken of een gedachte, verzoek tot gebed in de boom achter te laten.

Eeuwigheidszondag 2020 10  Eeuwigheidszondag 2020 11 Eeuwigheidszondag 2020 12

 

Eeuwigheidszondag 2020 13

Na afloop van de dienst konden alle nabestaanden de witte roos in ontvangst nemen en mee naar huis nemen. Dat gold ook voor de gedenksteentjes, die vanaf de datum van aflezen van de overledenen tot vandaag in de kerk hebben gelegen. Al met al een stijlvolle dienst maar toch, het fysieke contact ontbreekt en dat wordt gemist. Hopelijk kunnen we volgend jaar wel weer met elkaar als gemeente de Eeuwigheidszondag in de kerk meemaken en elkaar begroeten na afloop met een kopje koffie.

 

 

 

 

 

 

 

Door coronamaatregelen is het niet mogelijk om als gemeente gezamenlijk de Eeuwigheidszondag mee te maken in onze kerk a.s. zondag 22 november, hoe spijtig ook.
Uitsluitend genodigden (familieleden van de overledenen) kunnen deze dienst bijwonen en zijn daarvoor uitgenodigd.

Op zaterdag 21 november is er echter wél gelegenheid voor eenieder om naar de kerk te komen. Van 14.00 uur tot 17.00 uur is de kerk open. U kunt even tot rust komen, een kaarsje aansteken of een groet of gebed in de “boom” hangen. Deze boom met groeten en gebeden vormt de schakel tussen zaterdag en de dienst op zondag. In die dienst zal een aantal hiervan worden voorgelezen en meegenomen in de gebeden. Er klinkt rustige muziek en er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. Er zijn vrijwilligers aanwezig om alles in goede banen te leiden volgens de coronaregels.

Op zondag de 22e is het een bijzondere dienst. Het thema is: “In goede handen”. Er wordt een eerder opgenomen interview op de begraafplaats met twee gemeenteleden uitgezonden. Sarah, Menno en Elise maken weer muziek en de 11 namen van de mensen die ons zijn voorgegaan in de dood worden voorgelezen. Deze dienst wordt professioneel gefilmd en is te volgen op kerkomroep.nl. Voor beeld moet u inloggen met gebruikersnaam: pge17 en wachtwoord: proef.

We hopen u op beide dagen te ontmoeten. Op zaterdag de 21e “live” en op zondag de 22e “digitaal”. Zo hopen we met elkaar warmte en licht te verspreiden in een tijd van eenzaamheid en gemis.

Kerkhof 1  Kerkhof 2

Op 7 november j.l. kon men weer kleding inzamelen voor Dorcas.
Dit was weer een groot succes!
Maar liefst 121 zakken met kleding en 8 zakken met boeken kon ik in ontvangst nemen.
Door de corona kon men dit jaar geen voedselproducten inleveren maar geld voor de voedselpakketten die in het buitenland worden samengesteld.
Hiervoor mocht ik € 211,65 in ontvangst nemen.
Mijn trouwe hulp Bep van Veen was ook de hele dag weer aanwezig.

Namens Dorcas iedereen vriendelijk bedankt!
Tine Hoekstra, ’t Hof 90

Dorcas auto

 Yn de tsjustere dagen foar Kryst binne der hiel wat minsken dy’t ferlet ha fan ljocht, treast as in opstekker. Lokkich binne der ek hiel wat minsken dy’t dat jaan wolle en kinne! Yn dizze tiid fan ôfstân bewarje, is der mear as oars ferlet fan soarch foar elkoar, tichteby wêze & romte foar spontaniteit. Dit wurd júst no ekstra bot mist. Iensumens leit op’e loer. Dêrom sette wy yn Eastermar in Krystingelenprojekt op. Dermei wolle wy minsken, ynwenners fan Eastermar, (anoniem) oan elkoar ferbyne, yn de moanne foarôfgeand oan Kryst. krystingel 2 

Krekt no is der in soad ferlet fan Ingelen!

Eltsenien kin in ingel wêze, elts kin meidwaan. Ingelen binne minsken dy’t der efkes foar in oar wêze wolle, om wat ljocht, treast en oandacht te bieden.
As ingel giest op as rûn de fjouwer Adventsneinen foarôfgeand oan kryst, fjouwer kear lâns de doar fan it adres dat’st tabedield krigest. Mei bygelyks in kaartsje, in tekening, wat lekkers, in lyts kadootsje, in blomke, ensaf. Wat’st ek mar betinke kinst. (Foar ynspiraasje sjoch op: www.engelenproject.nl) Dû bringst it anoniem.
De datums binne 29 november, 6 desimber, 13 desimber & 20 desimber.

Dû kinst dy opjaan as Krystingel oan’t saterdei 20 november. Yn de rin fan de wike dêrop krigest fan de organisaasje in slûfke mei fierdere ynstruksjes en it adres dêr’t op as rûn 29 novimber dyn (as jim) rol as krystingel begjint.
Dû kinst ek in gesin/bewenner/húshâlding foardrage foar omtinken troch in Krystingel.
Wy hoopje dat wy sa mei in “leger fan Ingelen” Eastermar ek yn de tsustere dagen foar Kryst as stjer tusken de marren skine litte kinne!

Ha jo noch fragen? Dan kinne jo telâne by Hetty Kramer, Tjitske Zeilstra, Wietske van der Zee, Jantsje van der Veen of Annet Hamstra.

Opjêfte foar Krystingel en/as immen foardrage foar besite fan in Ingel kin per e-mail: krystingel@gmail.com

Opjaan kin ek troch in strookje yn te fullen fan de brief mei dit berjocht dy 't by jo yn de brievebus efter litten is. Dy strookjes kinne jo úterlik 20 novimber ynleverje by Tjitske Zeilstra (Harstepaed 6) of Jantsje van der Veen (Skûlenboargerwei 14).

Momenteel is de veelgehoorde uitspraak ‘het is een gekke tijd’. De corona-pandemie heeft effect op ieders leven. En ook op dat van ons kerkleven. Via deze nieuwsbrief willen we u naast de ‘normale’ informatiekanalen informeren. Omdat we ons realiseren dat er momenteel geen ‘normaal’ is en betrokkenheid en verbondenheid samen gaat met goede communicatie en informatievoorziening.

  Nieuwsbrief 1

Samen de schouders eronder

In het Plan van Aandacht (beleidsplan) hebben we als Gideonsbende aangegeven actief mee te willen werken om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Onlangs hebben we als Gideonsbende het initiatief genomen om een gesprek met het moderamen te hebben: hoe kunnen we jullie ondersteunen? Ook Helga Hiemstra en Annet Hamstra waren hierbij. Want ‘gemeente’ zijn we samen, met een gedeelde verantwoordelijkheid. Doen ‘we’ het ook goed voor ieder gemeentelid? Geven ‘we’ genoeg aandacht aan de jeugd? Is ‘de communicatie’ wel goed? Vaak nemen we aan dat ‘het wel loopt’, maar is dat ook zo? Wat komt er op ons af en kunnen ‘we’ dat organiseren? We moeten als gemeente ook in de spiegel kijken: reiken we de hand ook uit naar elkaar? We weten dat veel kerkleden graag willen helpen en vele handen maken licht werk.

Conclusie van dit overleg was dat hulp zeer welkom is. Als groep blijven we de komende tijd daarom bij elkaar komen om hier structuur aan te geven. We willen stap voor stap werken: wat is belangrijk om op te pakken op de korte termijn. Hieruit hebben we twee speerpunten benoemd:

Vragenlijst gemeente

We willen graag weten wat er bij u/jou speelt. Binnenkort ontvangt u een vragenlijst om beter te weten hoe u het gemeente-zijn ervaart in deze tijd en uiteraard ook tips & ideeën om deze corona-tijd door te komen als gemeente. Het is heel belangrijk dat u deze vragenlijst invult; uw ervaring / inzicht, een klein idee of leuke tip is heel welkom!

Eeuwigheidszondag

 ehzondag 2020

22 November a.s. is een bijzondere zondag; Eeuwigheidszondag.
Voor veel mensen een emotionele en beladen dag vanwege dierbaren
die hen zijn ontvallen. Voor ons als gemeente ook een dag om onze
voorganger Wim Stougie te herdenken. We willen graag dat iedereen
deze dag kan meemaken. Door Corona is (heel) veel niet mogelijk,
maar we gaan bezig met wat er wel mogelijk is. 

Programma:

Zaterdag 21 november van 14.00 tot 17.00 u is de kerk geopend als gedenkplaats voor een ieder. U kunt een kaarsje aansteken en er wordt muziek gedraaid. Ook kunt u een herdenking van uw dierbare op een kaart schrijven, of een gebed. Deze worden in de zondagsdienst meegenomen. Daarnaast is er gelegenheid voor persoonlijk gesprek.

Zondag 22 november om 09.30
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van veel gemeenteleden. De kerkenraad heeft de families uitgenodigd om vanwege corona met maximaal 3 personen bij deze dienst aanwezig te zijn. De dienst is verder voor een ieder te volgen via een unieke live-stream door professionele opname. Op deze manier proberen we de dienst voor iedereen zo dichtbij mogelijk te maken. Meer informatie over de livestream t.z.t. op deze website. Een projectteam voor Eeuwigheidszondag is gevormd door Annet Hamstra, Iema Annema, Loltsje van der Zee, Tsjitske Zeilstra, Hielke Tillema en Anneke de Vries om samen met Martina Stougie hier een bijzondere dag van de maken.

Wist u dat?

● Jeugdgroep 15-16 jaar via TEAMS online samen pompoenen hebben gesneden tot ware kunstwerken!
● We in ieder geval de komende drie maanden naast de reguliere bloemengroet, óók wekelijks 5 rozen in de kerk hebben staan die uitgedeeld kunnen worden als zegen van de gemeente door en voor iedereen.
● We binnen onze kerk een heus ‘Corona-team’ hebben. Deze groep van mensen kijken steeds wat er binnen de richtlijnen van de RIVM wel mogelijk is voor ons als kerk. Resultaat: veel zaken gaan ‘gewoon’ door en daar zijn van koster tot Beam team veel mensen mee bezig.
● De digitale kerkdiensten gemiddeld door ca 40 – 50 gemeenteleden worden bekeken?
● Dat ook de kerkdiensten van Omrop Fryslân veel bekeken worden?
● Onze organisten nu ook ‘werkloos’ zijn en ons orgel enorm missen?
● scrEen kaartje in de bus een makkelijke en zeer gewaardeerde manier is om iemand een hart onder de riem te steken in deze tijd!
● ‘We’ in aanloop naar en rond Kerst óók een projectteam willen opzetten om te zorgen voor vorm en inhoud van de kerstviering op 1e kerstdag, voor en met elkaar binnen de geldende corona-regels. Als u/jij mee wilt bedenken en doen: Meld u/je aan bij de eigen wijkouderling of mail naar martinadewit@planet.nl
● Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, of suggesties hebben voor hoe we op afstand verbonden kunnen blijven, mail dan naar scriba@pgeastermar.nl

Hartelijke groet, Annet, Helga, Wietske, Thea, Martina, Jan, Nico en Hielke

 

Als teken van verbondenheid delen wij met u het gedicht wat gebruikt is in de uitnodiging aan de families voor Eeuwigheidszondag :

 

Jouw stem klinkt niet meer in ons midden.
Toch spreek je nog in mijn hart.

Jouw ogen zijn nu gesloten.
Toch zie ik je soms nog voor mij.

Jouw handen zijn stilgevallen.
Toch voel ik dat je me nog steunt.

Je naam zal steeds minder genoemd worden,
maar ik zal je bij je naam blijven noemen.
Ik vraag dat ze je niet doodzwijgen,
jouw naam niet vermijden.

Wie ik zo liefhad,
blijft leven over de dood heen.

(Marinus van den Berg)

 

 

 

De problemen in Armenië stapelen zich op. De armoede waarin veel Armeniërs leven is allang geen nieuws meer. Daar is dit jaar Covid-19 bijgekomen, een ziekte die ook daar zijn sporen achterlaat. En de hygiëne is daar niet zoals in Nederland. Ik herinner mij een bezoek van ons bestuur in Gyumri aan een Vrouwenkliniek, enkele jaren geleden. We werden rondgeleid door de kliniek en mochten zomaar een operatiekamer binnenwandelen om te zien hoe een geboorte (keizersnede) plaatsvond. Hoezo hygiëne?
Alsof dat allemaal niet genoeg ellende geeft stak ook het sluimerende conflict rond de Armeense enclave Nagorno Karabach de kop weer op met een felle oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan tot gevolg. Overal worden mannen opgetrommeld om naar het front te gaan, ook in ons werkgebied in de stad Gyumri. De ellende stapelt zich dus op en grijpt diep in in het leven van de Armeniërs. En dat merken wij in de contacten met onze contactpersonen, de schrik zit er goed in. Toch proberen we het werk van Famtofam ‘gewoon’ door te laten gaan: het blijven ondersteunen van kansarme kinderen en hun families.

Helaas hebben wij als bestuur ons voor dit jaar geplande werkbezoek (in oktober) aan Armenië moeten afblazen. Het was de bedoeling om daar het door de De Twirre gespaarde geld voor een school in Artik daar te besteden. We hebben besloten om ook dit uit te stellen tot (hopelijk) volgend jaar.
Door de toename van ellende is er in 2020 een forse toename van het aantal verzoeken aan Famtofam om Noodhulp te verlenen (het gratis verstrekken van voedselpakketten plus hout voor verwarming). Gelukkig kunnen we aan deze verzoeken voldoen maar Famtofam voelt ook de gevolgen van Corona: minder inkomsten en hogere uitgaven. We zijn dan ook blij met initiatieven van enkele sponsoren die acties op touw zetten om ons te steunen: verkoop van peren in Drogeham, verkoop van jam in Nieuwehorne en niet te vergeten de kaartverkoop bij Lamkje Bergsma. En niet te vergeten al die mensen die ons steunen door het periodiek overmaken van een gift. Daar zijn we erg blij mee.

Binnenkort gaan we ‘de feestdagen’ weer in. Feestdagen die er voor ons allemaal anders uit gaan zien dan voorgaande jaren i.v.m. alle beperkingen door Corona. En dat geldt in versterkte mate voor de mensen in Armenië. Famtofam blijft ook dan de gezinnen steunen die onze hulp zozeer nodig hebben. Zou mooi zijn wanneer u ons zou willen helpen en een gift wilt overmaken. Dat kan op bankrekening NL 62 RABO 0392 3257 21 t.n.v. Famtofam. Wat ook zou helpen is dat u een kind structureel zou willen sponsoren. Het kost u slechts €15 per maand. Voor meer informatie verwijs ik graag naar onze website www.famtofam.nl waar u zich ook rechtstreeks kunt aanmelden als sponsor. Wilt u eerst een gesprek of hebt u nog vragen dan kunt u ook persoonlijk met mij contact opnemen. U bent van harte welkom.

Elle Hoekstra
Communicatie & PR
0611347752

Logo Famtofam side

A- A A+