Van 16 tot 30 januari 2021 is weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema.
Om als PKN kerk in Eastermar te kunnen bestaan heeft de kerk een financiële bijdrage nodig van haar leden.

Corona heeft de afgelopen tijd een enorme impact op ons kerk zijn gehad en nu nog steeds.
Toch is door Corona ook duidelijk gebleken dat we elkaar nodig zijn. Als mensen willen we samenkomen. Helaas is dat nu nog niet volledig mogelijk en moeten we ons houden aan allerlei maatregelen.

Vrijwilligers bezorgen weer de enveloppen waarin U uw bijdrage kunt toezeggen. Om contactmomenten te beperken en niet ongewild Corona te verspreiden wordt uw toezegging dit jaar niet persoonlijk opgehaald.

We vragen U om uw financiële toezegging in de gesloten retourenveloppe voor 30 januari 2021 in te leveren op een aangegeven adres.

Met vriendelijk groeten

College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans thema 2021

 

 

 

Zoals bekend zijn kerkdiensten (tot nader order) uitsluitend te volgen via internet: Kerkomroep.nl (inloggen met gebruikersnaam: pge17, wachtwoord: proef);

Wilt u de litrugie inzien (en/of downloaden) dan kan dat vanaf nu.
Op de Thuispagina staat onder `PREEKROOSTER' altijd de eerstvolgende kerkdienst vermeld.
Wanneer er een digitale Liiturgie is aangeleverd wordt deze onder de dienstdoende predikant vermeld.

Voor een voorbeeld zie hieronder:

liturgie melding

 

 

 

 

 

Krystingels

Yn jannewaris, at de Krysttiid efter ús leit, wachtet ús, misskien noch wol mear as oare jierren, in stil en griis begjin fan it nije jier. In tiid dy’t dreech wêze kin foar minsken dy’t iensum binne of troch sykte of omstannichheden net folle om hannen ha. Om ek yn it nije jier each foar elkoar te ha, wolle wy it Ingelenproject yn jannewaris graach in ferfolch jaan troch saterdei 23 jannewaris út te roppen ta ‘Sop Saterdei’.

 Sop saterdei 1    Wy sykje 50 minsken dy’t op 23 jannewaris yn in stikje fan it doarp mei sop by de doarren lâns wolle. Jo kinne jo allinich as yn twatallen opjaan. Wy dogge ús bêst jo safolle as mooglik yn jo eigen strjitte yn te dielen, mar dat sil fansels ek ôfhingje fan de opjefte.

Dêrneist sykje we 50 minsken dy’t op 22 of 23 jannewaris in grutte panne sop siere wolle. Fansels kinne jo ek oanjaan dat jo sels de sop siere én by lâns bringe wolle! Wolle jo graach meidwaan as sop-sierder, mar binne de kosten dêrfoar te heech? Jou dat yn’t foar efkes oan, dan kinne jo de bontsjes nei ôfrin by ús ynleverje. 

Wy hoopje op genôch sop-sierders, sadat elts twatal fan sop foarsjoen wurdt. Mocht dat net slagje, dan sille we jo freegje om yn jo eigen netwurk in keukenprins(es) te finen dy’t jo helpe wol.
Wy hoopje op’e nij op in slagge aksje!

Opjaan kin fia it mailadres krystingel@gmail.com as mei in tillefoantsje nei Wietske v.d. Zee 06-15137222 foar 9 jannewaris
Wy sille dan foar 16 jannewaris kontakt mei jo sykje oer jo rol op ‘Sop Saterdei’.
Annet Hamstra, Wietske van der Zee, Tjitske Zeilstra, Hetty Kramer en Jantsje van der Veen

 

U herinnert zich ongetwijfeld nog de aanikondiging van Ds Martina Stougie van een mistery guest in de kerdienst op 1ste kerstdag. Inmiddels is bekend wie deze mistery guest was: burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel. In de kruiskerk van Burgum heeft Ds Martina een gesprek met hem. Aanleiding om juist hem uit te nodigen is het coronavirus. Het afgelopen jaar heeft het coronavirus een grote impact op onze samenleving gehad. Ook hier in Eastermar. De burgemeester kijkt terug op een veelbewogen jaar en heeft ook een boodschap voor de inwoners van Eastermar: Kijk naar elkaar om in deze tijd. 

 Mistery guest 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs werden de maatregelen rondom corona weer aangescherpt. Logisch gelet op het stijgend aantal besmettingen, maar voor veel mensen een enorme teleurstelling! Daar waar de periode rond Kerst een tijd is van ontmoeten, familie en samenzijn, kan dat nu zeer beperkt. Met deze extra nieuwsbrief proberen we elkaar zo actueel mogelijk op de hoogte te houden.

Contact in coronatijd

Omdat we elkaar niet meer ontmoeten, bijvoorbeeld de koffie na de kerkdienst, het Sosjaal Miel, gesprekskringen en (veel minder) huisbezoeken, ben ik als predikant ook minder op de hoogte van het wel en wee in de gemeente. Het “via via” ontbreekt, want we zien en spreken elkaar niet meer. Hoewel het nog steeds niet de gewoonte is om mij te bellen als u behoefte heeft aan en bezoekje, zou ik het u tóch nog een keer willen vragen. Bel als er iets is, als u graag bezoek wilt van mij of een wijkouderling/medewerker. Of bel de wijkouderling. Onverwacht kom ik ook niet meer langs, (niet iedereen vindt dat veilig) maar altijd eerst na een telefonische afspraak, op mijn eigen initiatief of van uw kant. Ook als u weet van iemand die aandacht nodig heeft, pak de telefoon. Zo hopen we elkaar te steunen en er voor elkaar te zijn. Tel. ds. Martina Stougie: 471239 of: 06-27357846.

Houd afstand, maar houdt contact

We ontmoeten elkaar minder en zeker als u tot de risicogroep behoort kan het gevoel van eenzaamheid toenemen. Er zijn verschillende manieren om te proberen dat te voorkomen: door zelf contact te houden met anderen door bellen, een kaartje sturen, op veilige afstand een praatje te maken, etc. Hierbij een oproep aan een ieder om oog te houden voor diegene in je directe omgeving die wel wat aandacht kan gebruiken. Een groet, een kaart, een praatje, een telefoontje, het delen van wat lekkers: het zijn allemaal simpele manieren om elkaar te ontmoeten en aandacht te geven. Op die manier blijven we verbonden. En is er praktische hulp nodig: bel het Lokaal Loket! Er zijn veel vrijwilligers die graag wat een ander de hand reiken. Zeker in deze tijd. U kunt bellen met het Lokaal Loket iedere werkdag van 09:00 -12:00 uur op nummer: 06-15626399.

Kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten om per direct in ieder geval tot 17 januari over te gaan tot online diensten. Klik hier voor een overzicht. Voor actuele informatie, houd deze website in de gaten!

Enquête

Onlangs is er een enquête verspreidt onder alle leden van onze gemeente. Van de 380 verspreide enquêtes zijn er 59 ingevuld en geretourneerd. Dit is een percentage van 15%, wat normaal bij een enquête een gangbaar percentage is. Maar in het kader van deze bijzondere coronatijd hadden we gehoopt op meer. De uitkomst van de enquête is besproken met de kerkenraad. De ingevulde enquêtes laten in ieder geval zien dat de inspanningen die de afgelopen maanden zijn gedaan om de diensten en het kerkenwerk door te laten gaan gewaardeerd worden. Een beschrijving van de uitkomsten van de enquête worden met u gedeeld in de komende Paadwizer.

Krystingel project

De afgelopen weken van advent waren er zo’n 75 “krystingelen” actief op het dorp. Door dorpsgenoten zijn 83 adressen voorgedragen voor een krystingel. Op basis van het aantal deelnemers en de reacties die we onderweg hebben opgehaald, kunnen we concluderen dat dit project “in boppeslach” is! Tijdens de dienst op 1e Kerstdag staan we stil bij wat dit project heeft betekend voor zowel de ontvangers van ‘Ingelenpost’ als de krystingels zelf.

“Sop-saterje”

We willen u ook alvast laten weten dat we op zaterdag 23 januari 2021 een nieuwe actie op touw zetten in Eastermar: “Sop-Saterje”. De bedoeling is om dan in tweetallen huis-aan-huis soep uit te delen. Met daarbij op de stoep ruimte voor contact, een praatje en aandacht voor elkaar. Hiervoor zoeken we enthousiaste vrijwilligers! Zowel mensen die bereid zijn om een (grote) pan soep te koken, als vrijwilligers om de soep uit te delen.

Wilt u of wil jij meedoen? Meld je dan aan bij:
• Tjitske Zeilstra
• Hetty Kramer
• Wietske v.d. Zee
• Annet Hamstra
• Jantsje van der Veen

Een email sturen kan ook: krystingel@gmail.com Aanmelden kan tot 9 januari 2021, hierna volgt verdere informatie.

Kerstboodschap Wim Beekman, classisdominee Fryslân

Omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad – Lucas 2:7b

Wij maken met elkaar een bewogen jaar door. Nu, in de tweede coronagolf, zullen wij met elkaar ook een bewogen kerst beleven. Inmiddels zijn de deuren van de kerken opnieuw zo goed als gesloten. Onze verbondenheid in de kerkdiensten zal bijna overal langs digitale weg en via de media gaan. Het aantal gasten dat we in onze huizen kunnen ontvangen, is beperkt. Samen kerst vieren kan enkel in kleine kring. Om ons heen, en soms ook in onszelf, horen we stemmen die verzuchten dat het voelt alsof we kerst dit jaar overslaan. En de ouderen onder ons vertellen: ‘Zelfs in de oorlog hebben we dit niet zo meegemaakt. Toen bleven de kerken open’. Maar Kerst zal komen, ook dit jaar, ook in deze bewogen tijd. Juist in de kerk weten we dat kerst binnen in ons zit. Juist het gelovig hart weet dat Kerstmis meer is dan feestelijk samenzijn en van elkaars gezelschap genieten. Daar waar Gods liefde in een mens, de Heiland, geboren wordt, daar is het kerst. Hoe weinig ‘plaats in de herberg’ hier ook voor lijkt te zijn. Van harte hoop ik dat het verhaal van Jezus’ geboorte ons hart en onze kerkelijke gemeenschap zal vervullen. Moge het komend kerstfeest, met alle beperkingen die we beleven, bijdragen aan het geloof en de hoop en de liefde in onze harten en in onze gemeenten. Moge God met ons zijn, ieder op onze eigen plaats in Gods herberg.

Lichtjesavond Eastermar, ‘maar dan anders’

Op de begraafplaats staat een bijzondere boom met héél veel hartjes om onze dierbaren te herdenken. Iedereen die dit wil, kan zijn hartje er deze week afhalen.
Vanaf 28 december wordt de boom weer ‘gewoon’. 

Een warme groet van uitvaartvereniging de Laatste Eer en het Missionair Team Eastermar.

Boom met hartjes

 

 

 

Wie kent niet het Kerstverhaal? Iedereen toch? Het kind in de kribbe in Bethlehem?
Maar dit jaar is het kerstverhaal anders dan andere jaren.
Ja ook nu wordt Jezus geboren, maar niet in Bethlehem maar in Bethlemar!

De kinderen van de kinderkerk en Kingskids deden in de kerstnachtdienst van dit jaar "uit de doeken" hoe dat zit.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan maar eens het filmpje wat van deze bizondere gebeurtenis is gemaakt.

Kryst yn Bethlemar 

kerst bethlemar 1   kerst bethlemar 2   kerst bethlemar 3

 

 

In navoling van de adviezen van onze kerkelijke organisatie heeft de kerkenraad besloten de komende tijd uitsluitend nog on-line diensten te houden. Dat betekent het volgende:

  • de komende diensten zijn alleen nog (rechtstreeks) te volgen via het internet en wel op Kerkomroep.nl (inloggen met gebruikersnaam: pge17, wachtwoord: proef);
  • kinderkerk, tienerkerk en kinderoppas gaan ook niet door.

Het rooster komt er dan t/m 17 januari als volgt uit te zien:

Diensten tot 171
 

 

 Oliebollen NIET  

De oaljebollenferkeap fan ús tsjerke giet dit jier net troch fanwege Corona. Op de lêste dei fan it jier koe men, al hast tradisjoneel, oaljebollen keapje yn De Hege Stins en wie der ek in gesellige sit mei kofje en oaljebollen. Fanwege Corona giet it dit jier net troch.

Wy hoopje jim takomend jier wer te sjen yn oare omstannichheden. Foar 2021 alfêst de bêste winsken en in segene nijjier.

De tsjerkerintmasters.

 Pastorie Tw Heide.JPG 

Ds Wybe Feenstra en Corinne Kat verlaten Oldekerk/Niekerk. Ds Feenstra heeft (per 10 januari a.s.) een beroep aangenomen naar de Protestantse Gemeente Twijzelerheide én de Protestantse Gemeente Noardburgum. Zij gaan wonen in de pastorie in Twijzelerheide. De verhuizing staat gepland voor 21 december a.s. Dus vanaf die dag geen post meer sturen naar Oldekerk.

Hun nieuwe adres wordt: Bjirkewei 84, 9287LG Twijzelerheide

 

A- A A+