Door coronamaatregelen is het niet mogelijk om als gemeente gezamenlijk de Eeuwigheidszondag mee te maken in onze kerk a.s. zondag 22 november, hoe spijtig ook.
Uitsluitend genodigden (familieleden van de overledenen) kunnen deze dienst bijwonen en zijn daarvoor uitgenodigd.

Op zaterdag 21 november is er echter wél gelegenheid voor eenieder om naar de kerk te komen. Van 14.00 uur tot 17.00 uur is de kerk open. U kunt even tot rust komen, een kaarsje aansteken of een groet of gebed in de “boom” hangen. Deze boom met groeten en gebeden vormt de schakel tussen zaterdag en de dienst op zondag. In die dienst zal een aantal hiervan worden voorgelezen en meegenomen in de gebeden. Er klinkt rustige muziek en er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. Er zijn vrijwilligers aanwezig om alles in goede banen te leiden volgens de coronaregels.

Op zondag de 22e is het een bijzondere dienst. Het thema is: “In goede handen”. Er wordt een eerder opgenomen interview op de begraafplaats met twee gemeenteleden uitgezonden. Sarah, Menno en Elise maken weer muziek en de 11 namen van de mensen die ons zijn voorgegaan in de dood worden voorgelezen. Deze dienst wordt professioneel gefilmd en is te volgen op kerkomroep.nl. Voor beeld moet u inloggen met gebruikersnaam: pge17 en wachtwoord: proef.

We hopen u op beide dagen te ontmoeten. Op zaterdag de 21e “live” en op zondag de 22e “digitaal”. Zo hopen we met elkaar warmte en licht te verspreiden in een tijd van eenzaamheid en gemis.

Kerkhof 1  Kerkhof 2

Op 7 november j.l. kon men weer kleding inzamelen voor Dorcas.
Dit was weer een groot succes!
Maar liefst 121 zakken met kleding en 8 zakken met boeken kon ik in ontvangst nemen.
Door de corona kon men dit jaar geen voedselproducten inleveren maar geld voor de voedselpakketten die in het buitenland worden samengesteld.
Hiervoor mocht ik € 211,65 in ontvangst nemen.
Mijn trouwe hulp Bep van Veen was ook de hele dag weer aanwezig.

Namens Dorcas iedereen vriendelijk bedankt!
Tine Hoekstra, ’t Hof 90

Dorcas auto

 Yn de tsjustere dagen foar Kryst binne der hiel wat minsken dy’t ferlet ha fan ljocht, treast as in opstekker. Lokkich binne der ek hiel wat minsken dy’t dat jaan wolle en kinne! Yn dizze tiid fan ôfstân bewarje, is der mear as oars ferlet fan soarch foar elkoar, tichteby wêze & romte foar spontaniteit. Dit wurd júst no ekstra bot mist. Iensumens leit op’e loer. Dêrom sette wy yn Eastermar in Krystingelenprojekt op. Dermei wolle wy minsken, ynwenners fan Eastermar, (anoniem) oan elkoar ferbyne, yn de moanne foarôfgeand oan Kryst. krystingel 2 

Krekt no is der in soad ferlet fan Ingelen!

Eltsenien kin in ingel wêze, elts kin meidwaan. Ingelen binne minsken dy’t der efkes foar in oar wêze wolle, om wat ljocht, treast en oandacht te bieden.
As ingel giest op as rûn de fjouwer Adventsneinen foarôfgeand oan kryst, fjouwer kear lâns de doar fan it adres dat’st tabedield krigest. Mei bygelyks in kaartsje, in tekening, wat lekkers, in lyts kadootsje, in blomke, ensaf. Wat’st ek mar betinke kinst. (Foar ynspiraasje sjoch op: www.engelenproject.nl) Dû bringst it anoniem.
De datums binne 29 november, 6 desimber, 13 desimber & 20 desimber.

Dû kinst dy opjaan as Krystingel oan’t saterdei 20 november. Yn de rin fan de wike dêrop krigest fan de organisaasje in slûfke mei fierdere ynstruksjes en it adres dêr’t op as rûn 29 novimber dyn (as jim) rol as krystingel begjint.
Dû kinst ek in gesin/bewenner/húshâlding foardrage foar omtinken troch in Krystingel.
Wy hoopje dat wy sa mei in “leger fan Ingelen” Eastermar ek yn de tsustere dagen foar Kryst as stjer tusken de marren skine litte kinne!

Ha jo noch fragen? Dan kinne jo telâne by Hetty Kramer, Tjitske Zeilstra, Wietske van der Zee, Jantsje van der Veen of Annet Hamstra.

Opjêfte foar Krystingel en/as immen foardrage foar besite fan in Ingel kin per e-mail: krystingel@gmail.com

Opjaan kin ek troch in strookje yn te fullen fan de brief mei dit berjocht dy 't by jo yn de brievebus efter litten is. Dy strookjes kinne jo úterlik 20 novimber ynleverje by Tjitske Zeilstra (Harstepaed 6) of Jantsje van der Veen (Skûlenboargerwei 14).

Momenteel is de veelgehoorde uitspraak ‘het is een gekke tijd’. De corona-pandemie heeft effect op ieders leven. En ook op dat van ons kerkleven. Via deze nieuwsbrief willen we u naast de ‘normale’ informatiekanalen informeren. Omdat we ons realiseren dat er momenteel geen ‘normaal’ is en betrokkenheid en verbondenheid samen gaat met goede communicatie en informatievoorziening.

  Nieuwsbrief 1

Samen de schouders eronder

In het Plan van Aandacht (beleidsplan) hebben we als Gideonsbende aangegeven actief mee te willen werken om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Onlangs hebben we als Gideonsbende het initiatief genomen om een gesprek met het moderamen te hebben: hoe kunnen we jullie ondersteunen? Ook Helga Hiemstra en Annet Hamstra waren hierbij. Want ‘gemeente’ zijn we samen, met een gedeelde verantwoordelijkheid. Doen ‘we’ het ook goed voor ieder gemeentelid? Geven ‘we’ genoeg aandacht aan de jeugd? Is ‘de communicatie’ wel goed? Vaak nemen we aan dat ‘het wel loopt’, maar is dat ook zo? Wat komt er op ons af en kunnen ‘we’ dat organiseren? We moeten als gemeente ook in de spiegel kijken: reiken we de hand ook uit naar elkaar? We weten dat veel kerkleden graag willen helpen en vele handen maken licht werk.

Conclusie van dit overleg was dat hulp zeer welkom is. Als groep blijven we de komende tijd daarom bij elkaar komen om hier structuur aan te geven. We willen stap voor stap werken: wat is belangrijk om op te pakken op de korte termijn. Hieruit hebben we twee speerpunten benoemd:

Vragenlijst gemeente

We willen graag weten wat er bij u/jou speelt. Binnenkort ontvangt u een vragenlijst om beter te weten hoe u het gemeente-zijn ervaart in deze tijd en uiteraard ook tips & ideeën om deze corona-tijd door te komen als gemeente. Het is heel belangrijk dat u deze vragenlijst invult; uw ervaring / inzicht, een klein idee of leuke tip is heel welkom!

Eeuwigheidszondag

 ehzondag 2020

22 November a.s. is een bijzondere zondag; Eeuwigheidszondag.
Voor veel mensen een emotionele en beladen dag vanwege dierbaren
die hen zijn ontvallen. Voor ons als gemeente ook een dag om onze
voorganger Wim Stougie te herdenken. We willen graag dat iedereen
deze dag kan meemaken. Door Corona is (heel) veel niet mogelijk,
maar we gaan bezig met wat er wel mogelijk is. 

Programma:

Zaterdag 21 november van 14.00 tot 17.00 u is de kerk geopend als gedenkplaats voor een ieder. U kunt een kaarsje aansteken en er wordt muziek gedraaid. Ook kunt u een herdenking van uw dierbare op een kaart schrijven, of een gebed. Deze worden in de zondagsdienst meegenomen. Daarnaast is er gelegenheid voor persoonlijk gesprek.

Zondag 22 november om 09.30
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van veel gemeenteleden. De kerkenraad heeft de families uitgenodigd om vanwege corona met maximaal 3 personen bij deze dienst aanwezig te zijn. De dienst is verder voor een ieder te volgen via een unieke live-stream door professionele opname. Op deze manier proberen we de dienst voor iedereen zo dichtbij mogelijk te maken. Meer informatie over de livestream t.z.t. op deze website. Een projectteam voor Eeuwigheidszondag is gevormd door Annet Hamstra, Iema Annema, Loltsje van der Zee, Tsjitske Zeilstra, Hielke Tillema en Anneke de Vries om samen met Martina Stougie hier een bijzondere dag van de maken.

Wist u dat?

● Jeugdgroep 15-16 jaar via TEAMS online samen pompoenen hebben gesneden tot ware kunstwerken!
● We in ieder geval de komende drie maanden naast de reguliere bloemengroet, óók wekelijks 5 rozen in de kerk hebben staan die uitgedeeld kunnen worden als zegen van de gemeente door en voor iedereen.
● We binnen onze kerk een heus ‘Corona-team’ hebben. Deze groep van mensen kijken steeds wat er binnen de richtlijnen van de RIVM wel mogelijk is voor ons als kerk. Resultaat: veel zaken gaan ‘gewoon’ door en daar zijn van koster tot Beam team veel mensen mee bezig.
● De digitale kerkdiensten gemiddeld door ca 40 – 50 gemeenteleden worden bekeken?
● Dat ook de kerkdiensten van Omrop Fryslân veel bekeken worden?
● Onze organisten nu ook ‘werkloos’ zijn en ons orgel enorm missen?
● scrEen kaartje in de bus een makkelijke en zeer gewaardeerde manier is om iemand een hart onder de riem te steken in deze tijd!
● ‘We’ in aanloop naar en rond Kerst óók een projectteam willen opzetten om te zorgen voor vorm en inhoud van de kerstviering op 1e kerstdag, voor en met elkaar binnen de geldende corona-regels. Als u/jij mee wilt bedenken en doen: Meld u/je aan bij de eigen wijkouderling of mail naar martinadewit@planet.nl
● Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, of suggesties hebben voor hoe we op afstand verbonden kunnen blijven, mail dan naar scriba@pgeastermar.nl

Hartelijke groet, Annet, Helga, Wietske, Thea, Martina, Jan, Nico en Hielke

 

Als teken van verbondenheid delen wij met u het gedicht wat gebruikt is in de uitnodiging aan de families voor Eeuwigheidszondag :

 

Jouw stem klinkt niet meer in ons midden.
Toch spreek je nog in mijn hart.

Jouw ogen zijn nu gesloten.
Toch zie ik je soms nog voor mij.

Jouw handen zijn stilgevallen.
Toch voel ik dat je me nog steunt.

Je naam zal steeds minder genoemd worden,
maar ik zal je bij je naam blijven noemen.
Ik vraag dat ze je niet doodzwijgen,
jouw naam niet vermijden.

Wie ik zo liefhad,
blijft leven over de dood heen.

(Marinus van den Berg)

 

 

 

De problemen in Armenië stapelen zich op. De armoede waarin veel Armeniërs leven is allang geen nieuws meer. Daar is dit jaar Covid-19 bijgekomen, een ziekte die ook daar zijn sporen achterlaat. En de hygiëne is daar niet zoals in Nederland. Ik herinner mij een bezoek van ons bestuur in Gyumri aan een Vrouwenkliniek, enkele jaren geleden. We werden rondgeleid door de kliniek en mochten zomaar een operatiekamer binnenwandelen om te zien hoe een geboorte (keizersnede) plaatsvond. Hoezo hygiëne?
Alsof dat allemaal niet genoeg ellende geeft stak ook het sluimerende conflict rond de Armeense enclave Nagorno Karabach de kop weer op met een felle oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan tot gevolg. Overal worden mannen opgetrommeld om naar het front te gaan, ook in ons werkgebied in de stad Gyumri. De ellende stapelt zich dus op en grijpt diep in in het leven van de Armeniërs. En dat merken wij in de contacten met onze contactpersonen, de schrik zit er goed in. Toch proberen we het werk van Famtofam ‘gewoon’ door te laten gaan: het blijven ondersteunen van kansarme kinderen en hun families.

Helaas hebben wij als bestuur ons voor dit jaar geplande werkbezoek (in oktober) aan Armenië moeten afblazen. Het was de bedoeling om daar het door de De Twirre gespaarde geld voor een school in Artik daar te besteden. We hebben besloten om ook dit uit te stellen tot (hopelijk) volgend jaar.
Door de toename van ellende is er in 2020 een forse toename van het aantal verzoeken aan Famtofam om Noodhulp te verlenen (het gratis verstrekken van voedselpakketten plus hout voor verwarming). Gelukkig kunnen we aan deze verzoeken voldoen maar Famtofam voelt ook de gevolgen van Corona: minder inkomsten en hogere uitgaven. We zijn dan ook blij met initiatieven van enkele sponsoren die acties op touw zetten om ons te steunen: verkoop van peren in Drogeham, verkoop van jam in Nieuwehorne en niet te vergeten de kaartverkoop bij Lamkje Bergsma. En niet te vergeten al die mensen die ons steunen door het periodiek overmaken van een gift. Daar zijn we erg blij mee.

Binnenkort gaan we ‘de feestdagen’ weer in. Feestdagen die er voor ons allemaal anders uit gaan zien dan voorgaande jaren i.v.m. alle beperkingen door Corona. En dat geldt in versterkte mate voor de mensen in Armenië. Famtofam blijft ook dan de gezinnen steunen die onze hulp zozeer nodig hebben. Zou mooi zijn wanneer u ons zou willen helpen en een gift wilt overmaken. Dat kan op bankrekening NL 62 RABO 0392 3257 21 t.n.v. Famtofam. Wat ook zou helpen is dat u een kind structureel zou willen sponsoren. Het kost u slechts €15 per maand. Voor meer informatie verwijs ik graag naar onze website www.famtofam.nl waar u zich ook rechtstreeks kunt aanmelden als sponsor. Wilt u eerst een gesprek of hebt u nog vragen dan kunt u ook persoonlijk met mij contact opnemen. U bent van harte welkom.

Elle Hoekstra
Communicatie & PR
0611347752

Logo Famtofam side

By Pieter en Anneke Zeilstra (E.M.Beimasgtrjitte 28) wurde parren by 't kroadfol fan 'e beammen helle. Tefolle om sels op te iten of yn te lizzen. En dû betochten sy om parren te ferkeapjen fanút de kroade,  foar hûs. En de opbringst is foar it Lokaal Loket en komt sa ten goede oan de mienskip fan Eastermar.

Moaie aksje, toch?

Parren

Opnieuw heeft de overheid op dinsdag 13 oktober j.l. nieuwe drastische maatregelen afgekondigd die ons allen raken. Voor de eredienst geldt nog steeds het dringende advies om met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Tevens is het advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen

De Protestantse Kerk in Nederland adviseert dringend om deze richtlijnen van de overheid over te nemen en als Protestantse kerk van Eastermar doen wij dat dan ook.

Daarom vraagt de kerkenraad vanaf nu om u vooraf aan te melden wanneer u een kerkdienst wilt bijwonen.
U kunt dat doen bij onze scriba's op de volgende manier:

Bij het binnenkomen en verlaten van De Hege Stins verzoeken we u een mondkapje te dragen.

We vragen uw begrip en medewerking en hopen dat de maatregelen na korte tijd weer kunnen worden opgeheven.

 


Vanuit het jaar thema ‘Het goede leven’ hebben we enkele weken terug de startzondag met elkaar gevierd.
Een mooie dienst, waarin we elkaar– op afstand- zowel thuis als in de kerk hebben ontmoet.
Ook zijn er door veel gemeenteleden filmpjes ingestuurd, waar er naar elkaar gezwaaid wordt.
Simon Bosma heeft van de eerste serie filmpjes een leuke video gemaakt.
Van de resterende filmpjes heeft Tristan Lahuis een mooie compilatie gemaakt.

Nu de corona regels verder zijn aangescherpt en we weer meer beperkt worden in onze ontmoetingen is het erg leuk om naar deze filmpjes te kijken.

Een mooie manier om verbonden te blijven met elkaar!

Belangrijke mededeling over de kerkdiensten.

Vanuit de landelijke kerk kregen we op 5 oktober het dringend advies om kerkdiensten per direct te beperken tot maximaal 30 bezoekers.  We hebben besloten om dit advies op te volgen. Onze diensten worden normaal gesproken door meer dan 30 personen bezocht. We willen dus het aantal bezoekers met ingang van zondag 11 oktober beperken.

Kinderkerk: Er is wel kinderkerk en er wordt verzocht dat de kinderen gelijk bij de ingang naar de grote zaal gaan.

Online reserveren: Via de kerkomroep zijn onze diensten online te volgen. Volgende week komt op de website een link te staan waar je kunt inloggen om je op te geven wanneer je bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn.

Gebruik mondkapjes. Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk vragen wij u vriendelijk een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst kunt u het kapje afdoen.

Dit soort beperkingen zijn pijnlijk en beslissingen daarover worden niet gemakkelijk genomen. We zijn blij dat we de afgelopen weken mooie diensten hebben kunnen meemaken: de startzondag en het Heilig Avondmaal.

We zoeken naar wegen om samen gemeente te zijn van Jezus Christus. Hij is het die ons leven draagt. We hopen en bidden dat het coronavirus snel zal afnemen en dat jullie allemaal gezond blijven. Houd moed en heb elkaar lief.

Het moderamen en de coronacommissie.

Door Corona is de start van de Gemeente Groei Groep tot nader orde uitgesteld.

 


De Gemeente Groei Groep gaat weer van start. Dit seizoen gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van het boekje: Durf Daniël te zijn; Jezus navolgen buiten je christelijke bubbel.

Daniël en zijn drie vrienden stonden voor de uitdaging om te moeten leven in het heidense Babel. Zij kozen ervoor om te integreren in die samenleving en toch God volop te blijven dienen.

Hoe kunnen wij Jezus navolgen buiten onze christelijke bubbel? Wat kunnen we in onze geseculariseerde samenleving leren van de geloofskeuze van Daniël en zijn vrienden?
In de vorige Paadwizer heeft ds. Martina Stougie al geschreven over het vormen van een huiskring. Dit onderwerp zal ook ter sprake komen.
Heeft u/heb jij belangstelling? Wees van harte welkom in de Hege Stins. Wanneer? Dat weten we nog niet.
I.v.m. de corona-regels graag vooraf aanmelden bij Dieuwke de Vries: seadwei@kpnplanet.nl of

Daniel GGG

tel. 364161

A- A A+