Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Bestuursreis Famtofam naar Armenië

Van 20 tot 28 mei j.l. zijn we als bestuur van Famtofam weer in Armenie geweest. Het was een drukke week waarin we weer veel  indrukken hebben opgedaan. In bijgaand Verslag bestuursreis Famtofam kunt u een indruk krijgen van wat we die week allemaal hebben meegemaakt.

Hebt u vragen of opmerkingen dan weet u mij te vinden.

Namens het bestuur van Famtofam
Elle Hoekstra
Bestuursliod Communicatie & PR

  • Aangemaakt op .

World Servants, doe je mee?

WS uitnodiging

  • Aangemaakt op .

Actie Voedselbank 29 januari t/m 4 februari

Voedselbank T diel 

De voedselbank heeft in deze tijd nog meer uw hulp nodig. Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Daarom organiseren wij maandelijks een inzameling voor de voedselbank.

Inleverpunten:
Maandag 29 januari t/m zondag 4 februari bij ‘Alles ûnder ien dak’.
Zaterdag 3 februari 
bij E.M.Beimastrjitte 48 tussen 10 ern 12 uur.
Op zondag 4 februari is er weer inzameling in kerkgebouw ‘De Hege Stins’.

Het rekeningnummer: NL66 RABO 0166 9921 27 Voedselbank Tytjsjerksteradiel voor financiële steun.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven, is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06 - 11 12 23 40

 

 

 

   • Aangemaakt op .

Besluit Kerkenraad zegenen Relaties

Besluit van de kerkenraad ten aanzien van het zegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht binnen onze gemeente

Samenvatting van het doorlopen proces:
In het najaar van 2022 is het besluit binnen de kerkenraad genomen om bovenstaande onderwerp actief te gaan behandelen met als doel een besluit te maken hoe we hier als gemeente mee om gaan. Hiervoor is de commissie samengesteld met Helga Hiemstra, Geary Dantuma en later Gabe Taekema hieraan toegevoegd. Er is informatie verzamelend en een plan gemaakt wat in de Paadwizer bekend gemaakt is. Dit was ook de eerste gelegenheid voor de gemeente om reactie hierop te geven. Op 15 maart 2023 is er een extra gemeenteavond gehouden waarbij verschillende onderwerpen rondom het zegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht vanuit Bijbelsperspectief aan bod kwamen en werden besproken in kleine groepjes. Hierbij had de gemeente opnieuw te kans om hun mening te verhelderen en ventileren, ook in een brief/mail achteraf.  Vervolgens zijn de uitkomsten van deze avond besproken op een grote kerkenraadsvergadering. Alle avonden werd er een open en respectvol gesprek gevoerd en is de commissie van mening dat zowel de gemeente als de kerkenraad voldoende gehoord is en er voldoende mogelijkheden zijn geweest om ieders mening te uiten. Vanuit de kerkenraadvergadering heeft de commissie een advies opgesteld waarbij ook het verschil tussen zegenen en inzegenen verhelderd is, zoals hieronder te lezen.
 
De volgende citaten verduidelijken het verschil tussen zegenen en inzegenen:

Sinds de invoering van het burgerlijk huwelijk is het de kerk wettelijk verboden een huwelijk te bevestigen (= sluiten). De huwelijkssluiting was eeuwenlang toevertrouwd aan predikanten van de publieke kerk – de latere Hervormde Kerk – en werd algemeen aangeduid als de ‘bevestiging en
inzegening’ van het huwelijk. Sinds het begin van de 19e eeuw blijft de taak van de kerk beperkt tot het zegenen van de gehuwden in een afzonderlijke trouwdienst of tijdens de dienst op zondagmorgen nádat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand gesloten is. Dat men in het verleden over de inzegening van een huwelijk sprak, houdt verband met het feit dat het begrip inzegenen naast een theologische, ook altijd een juridische betekenis heeft. Aan een zegening kan geen maatschappelijke en/of juridische status worden ontleend. Inmiddels heeft de Protestantse Kerk besloten niet meer te spreken van een huwelijksbevestiging, maar wat betreft het woordgebruik van inzegening is men minder consequent. Men heeft het woord inzegening gehandhaafd, omdat deze terminologie inmiddels algemeen ingeburgerd is. Dit betekent, dat volgens de terminologie van de kerkorde een huwelijk tussen man en vrouw ingezegend wordt, en dat andere levensverbintenissen worden gezegend. De rituelen van het ene en het andere ‘verbond van liefde en trouw’ zijn evenwel hetzelfde.
Bron: PKN. Handreiking pastoraat- Hebben zij uw zegen? Blz. 21,22
 
Om dat te begrijpen is het goed om te weten dat er twee verschillende Latijnse woorden achter schuilgaan. Het eerste is benedicere ('goede woorden zeggen', zonder oordeel) en het tweede is consacrare ('wijden', 'heiligen'). Zegenen is dus zoiets als iemand het goede toewensen, terwijl inzegenen of wijden betekent dat je iets of iemand aan God wilt opdragen: brood en wijn, een kerk, een relatie. Je spreekt met dat laatste dus ook een (positief) oordeel uit over dat voorwerp, die plek of die instelling. Dat onderscheid kan handig zijn. In sommige kerken vindt men de gedachte prettig om mensen te zegenen zonder een oordeel te hoeven geven over de relatie. Zegenen mag men altijd en iedereen.   Bron: trouw.nl

Op 9 mei 2023 is er een extra vergadering geweest met de stemgerechtigde ambtsdragers van de kerkenraad. De kerkenraad heeft gemeenschappelijk besloten dat er over het advies van de werkgroep relaties gestemd kan worden; de gemeente is voldoende gehoord en de kerkenraad is goed voorgelicht omtrent dit onderwerp. De kerkenraad heeft uitgesproken elkaars standpunten hierover te zullen respecteren.
Er is gestemd over onderstaande voorstel, ondanks dat het geen unanieme beslissing was, heeft een ruime meerderheid van de aanwezigen met het besluit ingestemd.

 
“We geloven dat God de bedenker is van de verbintenis tussen man en vrouw. We geloven dat een huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw, die in principe voor het hele leven is. Dit huwelijk is de afbeelding van de relatie tussen Christus (bruidegom) en de kerk (bruid). Een huwelijk tussen man en vrouw staat open naar vruchtbaarheid, al is een huwelijk zonder kinderen niet minder dan met kinderen. In de kerk wordt een huwelijk voor Gods aangezicht gebracht: voor God beloven man en vrouw elkaar liefde en trouw tot in de dood. De voorganger zegent hun huwelijk in Gods naam.
 
Sinds 1 april 2001 kunnen twee mannen of twee vrouwen in Nederland met elkaar in het huwelijk treden. Ook die relatie kan in ons land als huwelijk worden aangemerkt. In onze PKN gemeente wordt verschillend gedacht over de vraag of een dergelijke relatie kan bestaan in de ogen van God. Met onderling respect, hebben wij over dit onderwerp met elkaar van gedachten gewisseld en zullen dat blijven doen. We zijn echter, ook na het gesprek te hebben gevoerd en ook na de getuigenis van de Bijbel te hebben gehoord, niet tot een unaniem standpunt gekomen over de vraag of het aangaan van een huwelijksverbintenis tussen mensen van hetzelfde geslacht onderdeel kan uitmaken binnen onze gemeente, al lijkt een meerderheid van onze gemeente hier ja tegen te zeggen.
 
Als PG Eastermar willen we uitspreken en uitstralen dat ook mensen die homoseksueel zijn volwaardig tot onze gemeente horen. 
In de kerkorde van de PKN (versie januari 2023, ordinantie 5, artikel 3 en 4) is vastgelegd dat een huwelijk tussen man en vrouw kan worden ingezegend en de kerkenraad kan besluiten dat ook andere levensverbintenissen tussen twee personen kan worden gezegend. Voor een paar van hetzelfde geslacht dat tot onze gemeente behoord is er ruimte om een zegen te ontvangen over hun huwelijk/geregistreerd partnerschap als een relatie van liefde en trouw. Als kerkenraad zoeken we daarbij een vorm (tijd, plaats, en wijze van zegening) die rekening houdt met de gevoelens en opvattingen die hierover in onze gemeente leven. Een zegen dus, die met een goed geweten wordt gegeven op een wijze die niet provocerend is. Zodat gemeenteleden zich in trouw verbonden voelen bij de gemeente en de kerk, ondanks dat er een verschil van mening is.”
 
Bovenstaande tekst zal in de plaatselijke regeling worden geplaatst en is dus vanaf heden geldend voor PG Eastermar. Als kerkenraad zijn wij ons ervan bewust dat sommige gemeenteleden moeite hebben met het genomen besluit. Mocht u/jij behoefte hebben om in gesprek te gaan met iemand van de kerkenraad? Neem dan per e-mail contact op met de scriba (scriba@pgeastermar.nl).

 De Kerkenraad

  • Aangemaakt op .

Jaarlijks dropactie jeugd

Op vrijdag 12 mei aanstaande kunt u vanaf 16.00 uur onze enthousiaste jongeren aan de deur verwachten voor onze jaarlijkse dropactie. Zij gaan het dorp in om zakken drop te verkopen.
Eén zakje kost € 3,-, twee zakjes kosten € 5,-.

De opbrengst van deze actie komt helemaal ten goede aan het Christelijk Jeugdwerk Eastermar.
Dus verwen uzelf met een zak lekkere drop en steun zo ons jeugdwerk.
Namens de jongeren alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Drop

  • Aangemaakt op .

KingsKids 9 april

Op 1e paasdag werd er weer een mooie KingsKids georganiseerd met het thema:
“Hij is opgestaan, het is echt waar!”
We gingen samen met de kinderen het verhaal lezen en kijken van de Emmaüsgangers.
Zij lopen 12 km van Jeruzalem naar Emmaüs. Op weg naar Emmaüs praten de 2 leerlingen over wat er met Jezus gebeurd is. Tijdens deze wandeling komen ze een man tegen die met hen mee loopt, de leerlingen herkenden hem niet. Tot later bij het eten. 
Sleutelvers Lucas 24: 30-31
“Jezus dankte God, en brak het brood in stukken en deelde het uit. Op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. 
Via een filmpje van YouTube werd het verhaal van Emmaüsgangers uitgelegd.
Ook werd er een proefje gedemonstreerd  “springende harten” de snoephartjes werden in een glas met koolzuurhoudend water gelegd, dit is een beetje het gevoel wat de leerlingen kregen toen ze Jezus herkenden. Hun hart sprong op van vreugde. 
De werkjes die gemaakt zijn waren: een graf met een steen er voor of een kartonnen bekertje waar Jezus in omhoogkwam met behulp van een ijscostokje. 
Wij hopen jullie op zondag 21 mei weer te zien, bij de laatste Kingskids!


Namens het KingsKidsteam 
Sjoukje, Willy, Jetske, Jannie en Antoinette

Kingskids 9 4 2023

  • Aangemaakt op .

Superactie Moldavië/Oekraïne afgerond

Het was me een drukte van belang daar op de Sumarderwei bij de familie De Jong de laastste weken. Voor de derde keer werd een grote inzamelingsactie gehouden voor Moldavië. Daar worden zo'n 800.000 gevluchte Oekraïners opgevangen, terwijl het land zelf al straatarm is. De afgelopen weken zijn weer een grote verscheidenheid aan producten bijeengebracht.

Inzameling Moldavie 1   Inzameling Moldavie 3  Inzameling Moldavie 5

En de variatie is werkelijk groot. Een paar voorbeelden: De firma Hellema doneert 54 (!) dozen met fruitrepen. Vanuit Culemborg worden 5 pallets gebracht met incontinentiemateriaal. Er wordt door een groothandel splinternieuwe kranen en ander sanitair gebracht die dienst hebben gedaan in een showroom. Er staan 4 pallets met tegels klaar, en ook 4 pallets met kleding.

 Inzameling Moldavie 4   Inzameling Moldavie 6   Inzameling Moldavie 7

En dan zijn er alijtd mensen die er iets extra's van maken. Neem nou die mevrouw uit Burgum (niemand weet preceis wie zij is). Zij doneert veel kleding maar dat is niet alles. In alle zakken stopt ze een kleinigheidje en een uitgeknipt hartje met de tekst "We pray for you". Hoe ontroerend is dat.

De bananendozen stapelen zich op. Maar die moeten dan eerst wel ingepakt worden en dat is een heel werk. De familie (Bouwe en Dineke) de Jong heeft het er maar druk mee. Maar ook de zussen Zeilstra (Hettie en Tsjitske) plus Tsjitske Wijnsma waren van de partij. Fanatiek hebben ze stad en land aangeschreven om te geven voor deze actie, en met succes. Van heinde en ver brengen organisaties en prive personen goederen die gemist kunnen worden. En dan ontdek je (opnieuw) in welk een rijk land wij leven. En ook heit Lieuwe Zeilstra is van de partij en doet mee.

Vandaag (11 maart) stopt deze inzamelingsactie en maandag worden alle ingezamelde goederen naar Leeuwarden gebracht. Daar worden ook de ingezamelde goederen van St Annaparochie en Harlingen afgeleverd. Alles wordt vervolgens in 6 vrachtauto ombinaties geladen. Die vertrekken dan zaterdag 18 maart naar de grens tuseen Oekraine en Moldavie waar de goederen na een rit van 3 dagen worden afgeleverd.

 

 Inzameling MO 2 min       

  • Aangemaakt op .

Is dit jo kaai?

Kaai

Hy leit by Atsie Boersma

  • Aangemaakt op .

Actieve Jongerendienst 2 april

Jong.dienst 2023 04 02

  • Aangemaakt op .

Beroepingswerk (Profielschets)

De beroepingscommissie is compleet en heeft de opdracht van de kerkenraad ontvangen om de procedure uit te zetten voor het werven van een predikant. De beroepingscommissie bestaat uit: Elise Westerhof, Nico Hoekstra, Jan Bijlsma, Freddy de Jong en Alexandra Dantuma.
Alle gemeenteleden worden uitgenodigd  namen van predikanten door te geven aan de beroepingscommissie met een motivatie waarom  jij/u denkt dat de betreffende predikant bij onze gemeene past. Deze schriftelijke aanbeveling kan ingeleverd worden bij de scriba (scriba@pgeastermar.nl) of in de brievenbus bij De Hege Stins, Torenlaan 12-14 of op 't Hôf 90. 

De beroepingscommissie is gestart met het vaststellen van een beroepingsprocedure. Vervolgens is een Profielschets van onze gemeente opgesteld. 

Als contactpersoon vanuit de beroepingscommissie is Nico Hoekstra aangesteld (tel 0512-471792).

  • Aangemaakt op .

Meer artikelen …