Eeuwigheidszondag 2021 1

Ook dit jaar weer werd in de laatste dienst van het kerkelijk jaar aandacht besteed aan "Zij die ons voor zijn gegeaan". Ds Martina Stougie had als "kapstok" de Jacobsladder gekozen. De Jacobsladder, die naar voren komt in Genesis 28:10-22. De symboliek van de engelen die onze overledenen "naar boven dragen" was aansprekend en indrukwekkend.     

Eeuwigheidszondag 2021 2
Maar dat was nog niet alles wat de dienst tot een bijzondere maakte. Het pianospel van Sara Stougie dat de prachtige zang van Elise en Menno Westerhof ondersteunde raakte velen van de aanwezigen. Dat kwam ook door de gekozen liederen waarvan de teksten naadloos aansloten bij de kern van de Eeuwigheidszondag: het herdenken van hen die het afgelopen jaar zijn overleden en door het nog één keer noemen van hun namen. De liederen "Oceans", "Sûnder dij", maar ook het "Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam" deed menigeen een traantje wegpikken. 

Eeuwigheidszondag 2021 4

Het gedicht van Marinus van den Berg, voorgedragen door de ouderling van dienst Helga Hiemstra, verwoordde wat velen voelden: "We zetten geen punt achten hun leven, maar een komma".

Daarna werden alle (5) overledenen door Ds Martina Stougie bij name genoemd waarbij iemand van de familie een witte roos in een vaas zette. De zesde roos werd door Helga geplaatst als symbool voor alle overledenen die niet genoemd zijn. De roos en het steentje kon door de familie na afloop van de dienst mee naar huis worden genomen, als een herinnering aan deze mooie, stijlvolle dienst.

 Eeuwigheidszondag 2021 3    Eeuwigheidszondag 2021 6  

 Eeuwigheidszondag 2021 7.   Eeuwigheidszondag 2021 5

Ouderbrief 2021 11 14 a

Ouderbrief 2021 11 14 b

kk 2021 11 14

 

Yn de tsjustere dagen foar Kryst binne der hiel wat minsken dy’t ferlet ha fan ljocht, treast as in opstekker. Lokkich binne der ek hiel wat minsken dy’t dat jaan wolle en kinne! Nog altyd sitte we yn in tiid fan ôfstân bewarje en is der mear as oars ferlet fan soarch foar elkoar, tichteby wêze & romte foar spontaniteit. Iensumens leit op’e loer. Dêrom sette wy yn Eastermar opnij in Krystingelenprojekt op. Dermei wolle wy minsken, ynwenners fan Eastermar, (anoniem) oan elkoar ferbyne, yn de moanne foarôfgeand oan Kryst. krystingel 2 

Krekt no is der in soad ferlet fan Ingelen!

Eltsenien kin in ingel wêze, elts kin meidwaan. Ingelen binne minsken dy’t der efkes foar in oar wêze wolle, om wat ljocht, treast en oandacht te bieden.
As ingel giest op as rûn de fjouwer Adventsneinen foarôfgeand oan kryst, fjouwer kear lâns de doar fan it adres dat’st tabedield krigest. Mei bygelyks in kaartsje, in tekening, wat lekkers, in lyts kadootsje, in blomke, ensaf. Wat’st ek mar betinke kinst. (Foar ynspiraasje sjoch op: www.engelenproject.nl). Dû bringst it anoniem.
De datums binne 28 november, 5 desimber, 11 desimber & 19 desimber.

Dû kinst dy opjaan as Krystingel oan’t saterdei 20 november. Yn de rin fan de wike dêrop krigest fan de organisaasje in slûfke mei fierdere ynstruksjes en it adres dêr’t op as rûn 28 novimber dyn (as jim) rol as krystingel begjint.
Dû kinst ek in gesin/bewenner/húshâlding foardrage foar omtinken troch in Krystingel.
Wy hoopje dat wy sa mei in “leger fan Ingelen” Eastermar ek yn de tsustere dagen foar Kryst as stjer tusken de marren skine litte kinne!

Ha jo noch fragen? Dan kinne jo telâne by Hetty Kramer, Tjitske Zeilstra, Tjitske Wijnsma, Wietske van der Zee of Annet Westerhof.

Opjêfte foar Krystingel en/as immen foardrage foar besite fan in Ingel kin troch namme en adres op úterlik 20 novimber oan te leverjen by Tjitske Zeilstra (Harstepaed 6).

Per email mei ek: krystingel@gmail.com

Op 6 november had ik een inzamelactie voor Dorcas.
Men kon hier kleding brengen, boeken en een vrije gift geven voor de voedselactie.
Resultaat: 129 zakken met kleding, schoenen, tassen en linnengoed.
7 dozen met gebreide kleding.
2 aankleedkussens
€ 96,50 voor de voedselactie.

Ik kan terugzien op een geslaagde dag.
Alle goede gevers, heel hartelijk dank.

Groeten van Tine Hoekstra, Eastermar

Dorcas 6 11 2021
   

Rondom het thema "Bijbelknijpers" hadden we een mooie jongerendienst met muziek, boekenverkopers, een wedstrijd in 4 groepen, een praatje van Martina, een supermooi filmpje van David en nog veel meer (o.a. hamburgers 😛). Omdat het bijbelzondag was werd de nieuwste bijbelvertaling aangeboden aan Martina.

Een beeldimpressie:

 

Jong.dienst 31 10 2021 nr 1 Jong.dienst 31 10 2021 nr 2  Jong.dienst 31 10 2021 nr 4

Jong.dienst 31 10 2021 nr 3  Jong.dienst 31 10 2021 nr 5  Jong.dienst 31 10 2021 nr 7

Jong.dienst 31 10 2021 nr 6   Jong.dienst 31 10 2021 nr 8

Jong.dienst 31 10 2021 nr 9  Jong.dienst 31 10 2021 nr 10

Jong.dienst 31 10 2021 nr 11

 

Ook in Eastermar volgen we de adviezen van de landelijke PKN.
Deze voorschriften kunnen worden bijgesteld. Hou de website dus in de gaten.

  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Bij verplaatsing in de kerk is een mondkapje verplicht.
  • In lijn met het advies van de overheid is samenzang mogelijk.
  • Het aantal samen te zingen liederen tijdens de kerkdienst beperken en op een ingetogen wijze zingen.
  • Collecte uitsluitend bij de uitgang.
  • Na de dienst de kerkzaal verlaten via de hoofdingang.
  • Er is na de dienst geen koffiedrinken.

Moderamen Protestante Gemeente Eastermar

 

THEMA AVOND HEGE STINS

We hebben alweer twee clubavonden gehad met groep 8. De eerste avond was het thema “Lachen”. Bij het welkom kregen de kinderen een snoepje in de vorm van een lachend gezicht. We hebben allemaal gekke dingen gedaan zoals elkaar nadoen met een lach, je gekste lach laten horen. Ook hebben we gepraat over hoe je iemand vrolijk kunt maken die dat niet is. Als afsluiter kregen de kinderen een clownsneus mee naar huis met de opdracht om de komende tijd iemand aan het lachen te maken met de clownsneus.

De tweede avond was het thema “Halloween versus Licht”. We hebben gepraat over waar Halloween vandaan komt en dat God juist het licht geschapen heeft. Ze hebben gereageerd op de stelling: ‘Ik vier geen Halloween omdat mijn God een God van de levenden is en niet van de doden!” Hier mochten de kinderen hun mening over geven en daarna hebben we er kort over gepraat. Daarna hebben we een stuk uit de bijbel gelezen over het scheppingsverhaal, de dag dat God het licht gemaakt heeft en het gedeelte waar het kwaad in de wereld vandaan komt. We hebben een gezellige Halloween bingo gedaan met tekeningen in plaats van getallen en een schaduwspel. Een zeer geslaagde avond waarbij de kinderen aan het einde een lichtje met een tekst mee naar huis kregen, Psalm 27:1: “De Heer helpt mij altijd, hij is als een licht in het donker.”

Club. gr 8 1

Club. gr 8 2   Club. gr 8 3

Ouderbrief 10 10 2021

kk 2021 10 17

Jierren ferlyn wie der in gemeentelid dy 't de folgjende spreuk hearre liet: "Aan het werk voor de kerk, in de weer voor de Heer". Dêr moast ik oan tinke dû 't in freon fan ús mij benadere mei de foto fan Tine mei de fraach: "Kinsto dizze frou?". Dêr hoechde ik net lang oer nei te tinken en ik frege him: wêr hasto har fûn?

Hij lêst it "nederlandsdagblad" en dêr stienen saterdei 2 oktober l.l. 2 moaie stikjes yn oer Tine Hoekstra. Ien oer it breidzjen foar leprapasjinten en ien oer Tine har ynset foar ús tsjerke. No lês ik gjin nederlandsdagbald en ik kin my foarstelle mear fan ús net. Dêrom ha ik dizze stikjes mar efkes op ús webside set. Dan kin elts dy 't dat wol der kennis fan nimme. Klik hjirre om de stikjes te besjen.

Elle Hoekstra

A- A A+