Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Startzondag 2023

Startzondag 24 09 2023 1

  • Aangemaakt op .

Benefietconcert Oekraïne

Oekraine concert

Hartverwarmend  Benefietconcert Opmaat voor Oekraïne 

Op zondagmiddag 29 oktober, 15.30 uur treedt het Ukraine Liberation Orchestra op onder leiding van dirigent Jeroen Weiierink. in de Kruiskerk in Buitenpost. Dit doen zij samen met een aantal bekende Oekrkaïnse ooperazangers.

Het Liberation Orchestra bestaat uit in eigen land bekende musici die vanwege de oorlog zijn gevlucht naar Nederland. 
Jeroen Weierink, de dirigent die al eerder met Oekraiense orkesten door Europa trok, is de oprichter van het Ukraine Liberation Orchestra. Voor de oorlog speelden leden van het Ukraine Liberation Orchestra in bekende symfonie- en operaorkesten van Kiev, Kharkiv, Donesk en Dnjipro. Zij treden nu op in heel Nederland en werken samen met Oekraïense solisten om al musicerend hun landgenoten een hart onder de riem steken en in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Het Ukraine Liberation Orchestra bestaat uit in eigen land bekende musici die vanwege de oorlog zijn gevlucht naar Nederland. Jeroen Weierink, de dirigent die al eerder met Oekraiense orkesten door Europa trok, is de oprichter van het Ukraine Liberation Orchestra. Voor de oorlog speelden leden van het Ukraine Liberation Orchestra in bekende symfonie- en operaorkesten van Kiev, Kharkiv, Donesk en Dnjipro. Zij treden nu op in heel Nederland en werken samen met Oekraïense solisten om al musicerend hun landgenoten een hart onder de riem steken en in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 

In de aanloop naar het concert hebben Oekraïense vrouwen uit de gemeenten Achtkarspelen en het Westerkwartier samen met dorpsgenoten bloemen gemaakt voor de expositie "Bloemen als teken van hoop". Deze bloemenkunst is ook op zondag 29 oktober te bezichtigen en zal worden verkocht. De opbrengst van het benefietconcert en de verkoop van bloemen van hoop gaat volledig naar de herbouw van het verwoeste conservatorium in Kharkiv. 

Kaarten zijn in de voorverkoop € 12,50, aan de zaal € 15.00.   Kruiskerk, Voorstraat 15 Buitenpost.  

En verder bij: 
Boekhandel Burgum
Bruna Surhuisterveen
Dropshop Buitenpost

Reserveren kan via: OpmaatvoorOekraine@gmail.com of telefonisch via telefoon: 06-29821557.

 

 

  • Aangemaakt op .

FCJT Survival

FCJT Survival 1

  • Aangemaakt op .

4de Transport Moldavië/Oekraïne

Voor de 4de keer komt er een transport met hulpgoederen voor Moldavië//Oekraïne.
Moldavië vangt veel oorlogsslachtoffers op uit Oekraïne, maar Moldavië is een erg arm land.
In Eastermar wordt voor de 4de keer een inzameling gestart in samenwerking met nog een paar omliggende dorpen en in samenwerking met Stichting Mensenkinderen.
Goederen die nodig zijn:  Houdbaar voedsel als pasta's, rijst, groente in blik of pot, bonen, aardappelpuree, soep droog of blik.
Hygiëne producten als zeep, shampoo, tandenborstels, tandpasta, maandverband, tampons, waspoeder/middel.
Baby spullen, zuigelingenvoeding, olvarit, brinta, pampers/luiers, kleding.
Kinderkleding, schoenen, speelgoed, fietsjes, steps.
Meubels stoelen, kleine kasten, tafels.
Sanitair, wasbakken, tegels restanten vanaf 3 vierkante meter, toiletpotten kranen enz.
Beddengoed, dekens, slaapzakken en handdoeken.

Spullen kunnen worden ingeleverd in Eastermar bij fam B de Jong, Sumarderwei 3 in Eastermar.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hetty Kramer-Zeilstra

Inzameling Moldavie 4

  • Aangemaakt op .

Bijbelmuseum in Holwerd

Zondag 11 juni hebben we een bezoek gebracht aan de Williebrorduskerk in Holwerd.

Daar was een uitgebreide verzameling kinderbijbels te bezichtigen die Joke Westerhof in het leven heeft verzameld. 

Er waren meer dan 1000 bijbels aanwezig. 

Het was een inspirerende en leerzame middag.

Het programma zag er als volgt uit.

Eerst werden we welkom geheten door ds. Foekje Fleur Fink.

Daarna kregen we een korte inleiding over de expositie en konden de vele bijbels worden bezichtigd. 

De oudste Bijbel was van 1710.

Na de pauze werd er een inleiding gehouden door Annemiek Heerma, pastor te Goutum over wat is Godly play.

Dit was een interessant verhaal over Abraham en Sara.

Verder werd er een verhaal voorgelezen door ds. Foekje Fleur Fink.

Het bezoek werd afgesloten met het lied: Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Er waren ongeveer 40 belangstellenden uit Sumar en Eastermar.

Nico en Tine Hoekstra.

HeJe2    HeJe1    HeJe3

  • Aangemaakt op .

Bestuursreis Famtofam naar Armenië

Van 20 tot 28 mei j.l. zijn we als bestuur van Famtofam weer in Armenie geweest. Het was een drukke week waarin we weer veel  indrukken hebben opgedaan. In bijgaand Verslag bestuursreis Famtofam kunt u een indruk krijgen van wat we die week allemaal hebben meegemaakt.

Hebt u vragen of opmerkingen dan weet u mij te vinden.

Namens het bestuur van Famtofam
Elle Hoekstra
Bestuursliod Communicatie & PR

  • Aangemaakt op .

World Servants, doe je mee?

WS uitnodiging

  • Aangemaakt op .

Actie Voedselbank 29 juli t/m 4 augustus

Voedselbank T diel 

De voedselbank heeft in deze tijd nog meer uw hulp nodig. Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Daarom organiseren wij maandelijks een inzameling voor de voedselbank.

Inleverpunten:
Maandag 29 juli t/m zondag 4 augustus bij ‘Alles ûnder ien dak’.
Zaterdag 3 augustus 
bij E.M.Beimastrjitte 48 tussen 10 ern 12 uur.
Op zondag 4 augustus is er weer inzameling in kerkgebouw ‘De Hege Stins’.

Het rekeningnummer: NL66 RABO 0166 9921 27 Voedselbank Tytjsjerksteradiel voor financiële steun.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven, is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06 - 11 12 23 40 

   • Aangemaakt op .

Besluit Kerkenraad zegenen Relaties

Besluit van de kerkenraad ten aanzien van het zegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht binnen onze gemeente

Samenvatting van het doorlopen proces:
In het najaar van 2022 is het besluit binnen de kerkenraad genomen om bovenstaande onderwerp actief te gaan behandelen met als doel een besluit te maken hoe we hier als gemeente mee om gaan. Hiervoor is de commissie samengesteld met Helga Hiemstra, Geary Dantuma en later Gabe Taekema hieraan toegevoegd. Er is informatie verzamelend en een plan gemaakt wat in de Paadwizer bekend gemaakt is. Dit was ook de eerste gelegenheid voor de gemeente om reactie hierop te geven. Op 15 maart 2023 is er een extra gemeenteavond gehouden waarbij verschillende onderwerpen rondom het zegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht vanuit Bijbelsperspectief aan bod kwamen en werden besproken in kleine groepjes. Hierbij had de gemeente opnieuw te kans om hun mening te verhelderen en ventileren, ook in een brief/mail achteraf.  Vervolgens zijn de uitkomsten van deze avond besproken op een grote kerkenraadsvergadering. Alle avonden werd er een open en respectvol gesprek gevoerd en is de commissie van mening dat zowel de gemeente als de kerkenraad voldoende gehoord is en er voldoende mogelijkheden zijn geweest om ieders mening te uiten. Vanuit de kerkenraadvergadering heeft de commissie een advies opgesteld waarbij ook het verschil tussen zegenen en inzegenen verhelderd is, zoals hieronder te lezen.
 
De volgende citaten verduidelijken het verschil tussen zegenen en inzegenen:

Sinds de invoering van het burgerlijk huwelijk is het de kerk wettelijk verboden een huwelijk te bevestigen (= sluiten). De huwelijkssluiting was eeuwenlang toevertrouwd aan predikanten van de publieke kerk – de latere Hervormde Kerk – en werd algemeen aangeduid als de ‘bevestiging en
inzegening’ van het huwelijk. Sinds het begin van de 19e eeuw blijft de taak van de kerk beperkt tot het zegenen van de gehuwden in een afzonderlijke trouwdienst of tijdens de dienst op zondagmorgen nádat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand gesloten is. Dat men in het verleden over de inzegening van een huwelijk sprak, houdt verband met het feit dat het begrip inzegenen naast een theologische, ook altijd een juridische betekenis heeft. Aan een zegening kan geen maatschappelijke en/of juridische status worden ontleend. Inmiddels heeft de Protestantse Kerk besloten niet meer te spreken van een huwelijksbevestiging, maar wat betreft het woordgebruik van inzegening is men minder consequent. Men heeft het woord inzegening gehandhaafd, omdat deze terminologie inmiddels algemeen ingeburgerd is. Dit betekent, dat volgens de terminologie van de kerkorde een huwelijk tussen man en vrouw ingezegend wordt, en dat andere levensverbintenissen worden gezegend. De rituelen van het ene en het andere ‘verbond van liefde en trouw’ zijn evenwel hetzelfde.
Bron: PKN. Handreiking pastoraat- Hebben zij uw zegen? Blz. 21,22
 
Om dat te begrijpen is het goed om te weten dat er twee verschillende Latijnse woorden achter schuilgaan. Het eerste is benedicere ('goede woorden zeggen', zonder oordeel) en het tweede is consacrare ('wijden', 'heiligen'). Zegenen is dus zoiets als iemand het goede toewensen, terwijl inzegenen of wijden betekent dat je iets of iemand aan God wilt opdragen: brood en wijn, een kerk, een relatie. Je spreekt met dat laatste dus ook een (positief) oordeel uit over dat voorwerp, die plek of die instelling. Dat onderscheid kan handig zijn. In sommige kerken vindt men de gedachte prettig om mensen te zegenen zonder een oordeel te hoeven geven over de relatie. Zegenen mag men altijd en iedereen.   Bron: trouw.nl

Op 9 mei 2023 is er een extra vergadering geweest met de stemgerechtigde ambtsdragers van de kerkenraad. De kerkenraad heeft gemeenschappelijk besloten dat er over het advies van de werkgroep relaties gestemd kan worden; de gemeente is voldoende gehoord en de kerkenraad is goed voorgelicht omtrent dit onderwerp. De kerkenraad heeft uitgesproken elkaars standpunten hierover te zullen respecteren.
Er is gestemd over onderstaande voorstel, ondanks dat het geen unanieme beslissing was, heeft een ruime meerderheid van de aanwezigen met het besluit ingestemd.

 
“We geloven dat God de bedenker is van de verbintenis tussen man en vrouw. We geloven dat een huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw, die in principe voor het hele leven is. Dit huwelijk is de afbeelding van de relatie tussen Christus (bruidegom) en de kerk (bruid). Een huwelijk tussen man en vrouw staat open naar vruchtbaarheid, al is een huwelijk zonder kinderen niet minder dan met kinderen. In de kerk wordt een huwelijk voor Gods aangezicht gebracht: voor God beloven man en vrouw elkaar liefde en trouw tot in de dood. De voorganger zegent hun huwelijk in Gods naam.
 
Sinds 1 april 2001 kunnen twee mannen of twee vrouwen in Nederland met elkaar in het huwelijk treden. Ook die relatie kan in ons land als huwelijk worden aangemerkt. In onze PKN gemeente wordt verschillend gedacht over de vraag of een dergelijke relatie kan bestaan in de ogen van God. Met onderling respect, hebben wij over dit onderwerp met elkaar van gedachten gewisseld en zullen dat blijven doen. We zijn echter, ook na het gesprek te hebben gevoerd en ook na de getuigenis van de Bijbel te hebben gehoord, niet tot een unaniem standpunt gekomen over de vraag of het aangaan van een huwelijksverbintenis tussen mensen van hetzelfde geslacht onderdeel kan uitmaken binnen onze gemeente, al lijkt een meerderheid van onze gemeente hier ja tegen te zeggen.
 
Als PG Eastermar willen we uitspreken en uitstralen dat ook mensen die homoseksueel zijn volwaardig tot onze gemeente horen. 
In de kerkorde van de PKN (versie januari 2023, ordinantie 5, artikel 3 en 4) is vastgelegd dat een huwelijk tussen man en vrouw kan worden ingezegend en de kerkenraad kan besluiten dat ook andere levensverbintenissen tussen twee personen kan worden gezegend. Voor een paar van hetzelfde geslacht dat tot onze gemeente behoord is er ruimte om een zegen te ontvangen over hun huwelijk/geregistreerd partnerschap als een relatie van liefde en trouw. Als kerkenraad zoeken we daarbij een vorm (tijd, plaats, en wijze van zegening) die rekening houdt met de gevoelens en opvattingen die hierover in onze gemeente leven. Een zegen dus, die met een goed geweten wordt gegeven op een wijze die niet provocerend is. Zodat gemeenteleden zich in trouw verbonden voelen bij de gemeente en de kerk, ondanks dat er een verschil van mening is.”
 
Bovenstaande tekst zal in de plaatselijke regeling worden geplaatst en is dus vanaf heden geldend voor PG Eastermar. Als kerkenraad zijn wij ons ervan bewust dat sommige gemeenteleden moeite hebben met het genomen besluit. Mocht u/jij behoefte hebben om in gesprek te gaan met iemand van de kerkenraad? Neem dan per e-mail contact op met de scriba (scriba@pgeastermar.nl).

 De Kerkenraad

  • Aangemaakt op .

Jaarlijks dropactie jeugd

Op woensdag 2 mei aanstaande kunt u vanaf 18.30 uur onze enthousiaste jongeren aan de deur verwachten voor onze jaarlijkse dropactie. Zij gaan het dorp in om zakken drop te verkopen.
Eén zakje kost € 3,50, twee zakjes kosten € 6,-.

De opbrengst van deze actie komt helemaal ten goede aan het Christelijk Jeugdwerk Eastermar.
Dus verwen uzelf met een zak lekkere drop en steun zo ons jeugdwerk.
Namens de jongeren alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Namens de jongeren alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Drop

  • Aangemaakt op .

Meer artikelen …