Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Ynsammeling foar Moldavïe/Oekraïne

Wy meie wer los: Ynsammelje foar Moldavië en Oekraïne.

Understeande produkten en goederen meie wer brocht wurde by  B. de Jong, Sumarderwei 3 yn Eastermar.
Wat kinne wy brûke?

  • Lang hâldber iten. Riis, pasta, ierdappelpuree, blik of potgriente, brune beanen, capucijners. Drûche sop, splitjerten, havermout, sinneblom-oalje.
  • Hygiëne produkten, todkeboarstels, toskepûts, sjampo, sjippe, maadmferbân, tampons, luiers, pampers, waskmiddels, inkontinentie materiaal (oanbrukte pakken ek prima, wy kin alles brûke).
  • Restanten tegels (wc, badkeamer) fanôf 3 m2.
  • Tekenmateriaal: potleaden, kleurpotleaden, tekenpapier en kleurboeken.
  • Lytse skoallemeubels.
  • Aggregaten, goed wurkjende elektryske ferwaarming.
  • Bernefietsen.

Gjin inbring fan klean!! 
Der stiet noch in soad klean wat de foariche kear net mei koe.

Wy dogge it wer yn gearwurking mei Stifting Menssenkinderen.
Dogge jimme wer mei? Soe moai wêze.

Tige tank yn 't foar

Ut namme fan de wurkgroep: Hetty Kramer-Zeilstra

  • Aangemaakt op .