Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Alwer gjin drop :-(

 Gjin drop

We hawwe yn de fergadering fan 2 febrewaris beslúte moatten dat wy de dropaksje fan it jeugdwurk net trochsette yn it wykein fan 11 en 12 febrewaris.

Der is yn it doarp in grut tal coronabesmettingen en dêrtroch ek in oantal besmettingen ûnder de bern en de frijwilligers.

It is no dreech om genôch sûtelders te krijen en it fielt ek net foar eltsenien goed om no by de doarren del te gean.

Der is noch net in nije datum fêstlein.

Ut namme fan de jeugdâlderlingen,

Joeke van der Heide

  • Aangemaakt op .