By Pieter en Anneke Zeilstra (E.M.Beimasgtrjitte 28) wurde parren by 't kroadfol fan 'e beammen helle. Tefolle om sels op te iten of yn te lizzen. En dû betochten sy om parren te ferkeapjen fanút de kroade,  foar hûs. En de opbringst is foar it Lokaal Loket en komt sa ten goede oan de mienskip fan Eastermar.

Moaie aksje, toch?

Parren

Opnieuw heeft de overheid op dinsdag 13 oktober j.l. nieuwe drastische maatregelen afgekondigd die ons allen raken. Voor de eredienst geldt nog steeds het dringende advies om met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Tevens is het advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen

De Protestantse Kerk in Nederland adviseert dringend om deze richtlijnen van de overheid over te nemen en als Protestantse kerk van Eastermar doen wij dat dan ook.

Daarom vraagt de kerkenraad vanaf nu om u vooraf aan te melden wanneer u een kerkdienst wilt bijwonen.
U kunt dat doen bij onze scriba's op de volgende manier:

Bij het binnenkomen en verlaten van De Hege Stins verzoeken we u een mondkapje te dragen.

We vragen uw begrip en medewerking en hopen dat de maatregelen na korte tijd weer kunnen worden opgeheven.

 


Vanuit het jaar thema ‘Het goede leven’ hebben we enkele weken terug de startzondag met elkaar gevierd.
Een mooie dienst, waarin we elkaar– op afstand- zowel thuis als in de kerk hebben ontmoet.
Ook zijn er door veel gemeenteleden filmpjes ingestuurd, waar er naar elkaar gezwaaid wordt.
Simon Bosma heeft van de eerste serie filmpjes een leuke video gemaakt.
Van de resterende filmpjes heeft Tristan Lahuis een mooie compilatie gemaakt.

Nu de corona regels verder zijn aangescherpt en we weer meer beperkt worden in onze ontmoetingen is het erg leuk om naar deze filmpjes te kijken.

Een mooie manier om verbonden te blijven met elkaar!

Belangrijke mededeling over de kerkdiensten.

Vanuit de landelijke kerk kregen we op 5 oktober het dringend advies om kerkdiensten per direct te beperken tot maximaal 30 bezoekers.  We hebben besloten om dit advies op te volgen. Onze diensten worden normaal gesproken door meer dan 30 personen bezocht. We willen dus het aantal bezoekers met ingang van zondag 11 oktober beperken.

Kinderkerk: Er is wel kinderkerk en er wordt verzocht dat de kinderen gelijk bij de ingang naar de grote zaal gaan.

Online reserveren: Via de kerkomroep zijn onze diensten online te volgen. Volgende week komt op de website een link te staan waar je kunt inloggen om je op te geven wanneer je bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn.

Gebruik mondkapjes. Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk vragen wij u vriendelijk een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst kunt u het kapje afdoen.

Dit soort beperkingen zijn pijnlijk en beslissingen daarover worden niet gemakkelijk genomen. We zijn blij dat we de afgelopen weken mooie diensten hebben kunnen meemaken: de startzondag en het Heilig Avondmaal.

We zoeken naar wegen om samen gemeente te zijn van Jezus Christus. Hij is het die ons leven draagt. We hopen en bidden dat het coronavirus snel zal afnemen en dat jullie allemaal gezond blijven. Houd moed en heb elkaar lief.

Het moderamen en de coronacommissie.

Door Corona is de start van de Gemeente Groei Groep tot nader orde uitgesteld.

 


De Gemeente Groei Groep gaat weer van start. Dit seizoen gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van het boekje: Durf Daniël te zijn; Jezus navolgen buiten je christelijke bubbel.

Daniël en zijn drie vrienden stonden voor de uitdaging om te moeten leven in het heidense Babel. Zij kozen ervoor om te integreren in die samenleving en toch God volop te blijven dienen.

Hoe kunnen wij Jezus navolgen buiten onze christelijke bubbel? Wat kunnen we in onze geseculariseerde samenleving leren van de geloofskeuze van Daniël en zijn vrienden?
In de vorige Paadwizer heeft ds. Martina Stougie al geschreven over het vormen van een huiskring. Dit onderwerp zal ook ter sprake komen.
Heeft u/heb jij belangstelling? Wees van harte welkom in de Hege Stins. Wanneer? Dat weten we nog niet.
I.v.m. de corona-regels graag vooraf aanmelden bij Dieuwke de Vries: seadwei@kpnplanet.nl of

Daniel GGG

tel. 364161

Zo gaat het niet werken natuurlijk, maar voor aanstaande zondag gelden wel weer verscherpte regels. We zingen even niet meer voor de veiligheid en het advies om als je -van en naar- je zitplaats loopt een mondkapje te dragen geldt ook voor ons.
Met elkaar hopen we op een gezegende samenkomst en dat we bemoedigd en gesterkt worden door de viering van het heilig Avondmaal. Een aantal woorden uit een brief van onze Synode: "Juist in deze dagen is de onderlinge gemeenschap enorm van belang. We blijven volharden in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact. In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij:
Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast, in Jezus' Naam."
Ik hoop je zondag te ontmoeten bij brood en wijn!

Martina Stougie-De Wit

Priester ha

Het jaarthema van de Protestantse kerk Nederland is “Het goede Leven”. Tijdens startzondag op 27 september jongstleden hebben ook wij een begin gemaakt met dit thema.

“Het goede leven” is leven vanuit overvloed; vanuit het vertrouwen dat God zorgt voor zijn volk en voorziet in wat er nodig is.
Terwijl wij als mensen vaak vanuit schaarste redeneren of handelen. Jezus laat ons zien dat als we delen, elkaar nabij zijn, en liefdevol met elkaar omgaan, dat er dan een leven in overvloed mogelijk is.
En wat is het lastig in deze tijd, waarin we zo geconfronteerd worden met “wat er allemaal niet meer kan”, om dan tóch tevreden te zijn met wat we nog wel kunnen en wat er nog wél is. En om te blijven zoeken naar nieuwe manieren om invulling te geven aan vorm en inhoud. Juist deze coronatijd kan ons leren het overvloedige leven hier met elkaar te zoeken.

Laten we dat eens loslaten op de afgelopen Startzondag: We konden elkaar buiten –op afstand- ontmoeten met koffie! We konden –op afstand- in de kerk bij elkaar zijn. We waren –op afstand- met gemeenteleden thuis verbonden. Op afstand, tóch samen, jong en oud. We konden onze bijbelkennis testen; op een speelse manier, met een beetje competitie, zowel thuis als in de kerk. Het was goed.

Veel mensen hebben meegewerkt aan de startzondag; er zijn heel veel filmpjes ingestuurd en gemaakt van mensen die naar elkaar zwaaien; lang niet alle filmpjes zijn nog gebruikt. Het eerste filmpje vindt u hier. We gaan proberen om van de resterende filmpjes ook nog een mooi item te maken. Naar elkaar zwaaien; zo basic. Maar wát een mooie manier om contact te maken en te houden.

Veel mensen hebben samengewerkt: om alles veilig en coronaproof te organiseren binnen en buiten, om alle vragen bij elkaar te krijgen, om de powerpoint klaar te maken (en draaiend te krijgen) enz enz. Het samen doen; dat is goed.

Hier vindt u de antwoorden van de quiz. Op afstand kunnen we natuurlijk niet controleren of u de gemaakte vragen eerlijk controleert. Maar we gaan uit van vertrouwen. En als u denkt dat u op basis van het aantal foute antwoorden, tóch behoefte heeft aan een “bijbel-kennis-bijspijker-cursus”:

Dat kan! Als zich 5 mensen aanmelden, starten we gewoon met catechese; coronaproof!

Helga, Mient, Jantsje, Martina & Wietske

 strtzndg 2020 1 strtzndg 2020 3

strtzndg 2020 4  strtzndg 2020 5

strtzndg 2020 6

 

 

 belidenis 2020 1 Een beetje spannend was het wel: blijft het droog en kunnen we de dienst in de  openlucht houden? Het pakte goed uit en zo moesten 135 stoelen worden opgesteld om alle kerkgangers een 'corona-proof' plekje te kunnen bieden. En zo kon het "vervolg" op de doopdienst van afgelopen dinsdag bij de Burgumermar gewoon volgens plan verlopen. Was u daar niet bij? Dan kunt u alsnog een impressie krijgen door middel van deze video.
belidenis 2020 3 belidenis 2020 2 Ds Martina Stougie memoreerde dat deze groep belijdeniscatechesanten al 2 jaar bij elkaar komt om na te denken en te discussiëren over geloofsvraagstukken van deze tijd. En de vraag natuurlijk of je nu nog wel of niet beijdenis moet/wilt afleggen.

Voor deze 4 kandidaten is dat laatste geen vraag meer. Vol overtuiging vertellen ze ieder van hen aan de aanwezigen wat hen beweegt en motiveert om hier voor in de (openlucht-)kerk openbare belijdenis van hun geloof af te leggen. Stuk voor stuk vertellen ze hun persoonlijke overwegingen: Geary Dantuma, Froukje van der Veen, Marijke- en Sytze Taekema. Ds Stougie had als thema "Kom" gekozen en legde dit thema uit aan de hand van het verhaal uit Matteus 14 (Jezus' wandeling over het water). Na de overdenking was het woord aan Marijke, Froukje, Geary en Sytze voor hun getuigenis.

   belidenis 2020 5  belidenis 2020 6

belidenis 2020 4     belidenis 2020 7

Doordat de dienst in de buitenlucht plaatsvond kon er ook weer worden gezongen. En dat gebeurde  volop. De belijdeniskandidaten hadden hun voorkeur aangegeven en dat leidde tot het zingen van diverse Opwekkingsliederen. Na het afleggen van de belijdenis kreeg een ieder de zegen en een tekst mee.

belidenis 2020 11   belidenis 2020 10 belidenis 2020 9   belidenis 2020 8

Aan het eind van de dienst verwelkomde Jan Boersma namens de kerkenraad de nieuwe "belijdende" leden binnen de Protestante gemeente van Eastermar. En daarbij hoort een cadeautje: de bijbel. En zo kon een ieder zijn/haar voorkeur voor een uitvoering van de bijbel aangeven en dat leverde 2 Friese bijbels, een "zij lacht bijbel" en een bijbel op DVD op. Na afloop geen koffie, geen handen schudden maar wel een "verbale" gelukwens voor deze 4 jonge mensen.

belidenis 2020 13  belidenis 2020 12

En gelukkig bleef het droog maar het was best wel een beetje fris. Gelukkig kunnen we terugzien op een hartverwarmende dienst.

Elle Hoekstrfa

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 1 september j.l. was het dan (eindelijk) zover. Marijke en Sytze Taekema zouden worden gedoopt door onderdompeling in de Burgumermar. De omstandigheden waren optimaal en tekenend voor deze speciale doopdienst. Zo'n 60 mensen waren afgekomen op deze bijzondere dienst aan de Burgumermar en waren er getuige van dat Marijke en Sytze zich lieten onderdompelen door Ds Martina Stougie (geassisteerd door heit Gabe Taekema).

Na het beantwoorden van de vragen betraden ze het spiegelgladde meer dat zich ook van zijn beste kant liet zien. Ook de laagstaande zon scheen uitbundig en gaf de hele plechtigheid een (extra) gouden randje. Na de doop zongen we met elkaar Opwekking 642 (De Rivier). Vervolgens kregen alle aanwezigen de zegen mee en werd de dienst beëindigd.

Na afloop ontvingen Marijke en Sytze van alle kanten felicitaties voor het zetten van deze voor hun zo belangrijke stap. Komende zondag vindt 'het vervolg' op deze doopdienst plaats in De Hege Stins om 9.30 uur (zo mogelijk in de open lucht). Dan zullen Marijke en Sytze zelf vertellen hoe ze tot deze stap zijn gekomen. Naast Marijke en Sytze zullen nog 2 andere jonge leden van onze gemeente openbare belijdenis van hun geloof afleggen en zelf vertellen wat dit voor hen betekent. Ook daarvoor wordt iedereen weer van harte uitgenodigd.

doop bm 1     doop bm 2  

doop bm 4     doop bm 3

doop bm 5   doop bm 6

Na een prachtige dienst die we op 16 augustus buiten konden vieren hadden we zin om weer buiten te zitten.
De technische commissie, Jan, Simon en Nico, zijn uren bezig geweest om het geluid nogmaals te verbeteren.
Er zijn standaards aangeschaft voor de boxen.
Tevens was er de mogelijkheid om rechtstreeks via Kerk Tv dit te volgen.
Extra hulp was weer ingeschakeld om de stoelen en de preekstoel buiten te zetten.
Maar donkere wolken dreven zondagochtend over Eastermar.
Hilly had om 8.00 uur de koffie klaar en alle hulpen waren present.
Er is toen besloten om toch binnen de dienst te houden.
De liederen waren al gedownload en zijn in de Power point gevoegd.
Zo kon de dienst binnen doorgaan.
Voor de dienst keken we naar Nederland zingt: Zoekend naar licht.
Daarna kon Da. G. Stougie uit Berkel en Rodenrijs 86 belangstellenden verwelkomen.
Gelukkig waren er ook weer kinderen in de kerk en voordat ze naar de kinderkerk gingen luisterden we na het lied: Jezus is de Goede Herder.
De schriftlezing was uit Psalm 5 die in de overdenking werd uitgelegd.
Het was een bijzondere dienst en na de zegen klonk het lied: Wat de toekomst brenge moge.

Tine Hoekstra

A- A A+