U herinnert zich ongetwijfeld nog de aanikondiging van Ds Martina Stougie van een mistery guest in de kerdienst op 1ste kerstdag. Inmiddels is bekend wie deze mistery guest was: burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel. In de kruiskerk van Burgum heeft Ds Martina een gesprek met hem. Aanleiding om juist hem uit te nodigen is het coronavirus. Het afgelopen jaar heeft het coronavirus een grote impact op onze samenleving gehad. Ook hier in Eastermar. De burgemeester kijkt terug op een veelbewogen jaar en heeft ook een boodschap voor de inwoners van Eastermar: Kijk naar elkaar om in deze tijd. 

 Mistery guest 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs werden de maatregelen rondom corona weer aangescherpt. Logisch gelet op het stijgend aantal besmettingen, maar voor veel mensen een enorme teleurstelling! Daar waar de periode rond Kerst een tijd is van ontmoeten, familie en samenzijn, kan dat nu zeer beperkt. Met deze extra nieuwsbrief proberen we elkaar zo actueel mogelijk op de hoogte te houden.

Contact in coronatijd

Omdat we elkaar niet meer ontmoeten, bijvoorbeeld de koffie na de kerkdienst, het Sosjaal Miel, gesprekskringen en (veel minder) huisbezoeken, ben ik als predikant ook minder op de hoogte van het wel en wee in de gemeente. Het “via via” ontbreekt, want we zien en spreken elkaar niet meer. Hoewel het nog steeds niet de gewoonte is om mij te bellen als u behoefte heeft aan en bezoekje, zou ik het u tóch nog een keer willen vragen. Bel als er iets is, als u graag bezoek wilt van mij of een wijkouderling/medewerker. Of bel de wijkouderling. Onverwacht kom ik ook niet meer langs, (niet iedereen vindt dat veilig) maar altijd eerst na een telefonische afspraak, op mijn eigen initiatief of van uw kant. Ook als u weet van iemand die aandacht nodig heeft, pak de telefoon. Zo hopen we elkaar te steunen en er voor elkaar te zijn. Tel. ds. Martina Stougie: 471239 of: 06-27357846.

Houd afstand, maar houdt contact

We ontmoeten elkaar minder en zeker als u tot de risicogroep behoort kan het gevoel van eenzaamheid toenemen. Er zijn verschillende manieren om te proberen dat te voorkomen: door zelf contact te houden met anderen door bellen, een kaartje sturen, op veilige afstand een praatje te maken, etc. Hierbij een oproep aan een ieder om oog te houden voor diegene in je directe omgeving die wel wat aandacht kan gebruiken. Een groet, een kaart, een praatje, een telefoontje, het delen van wat lekkers: het zijn allemaal simpele manieren om elkaar te ontmoeten en aandacht te geven. Op die manier blijven we verbonden. En is er praktische hulp nodig: bel het Lokaal Loket! Er zijn veel vrijwilligers die graag wat een ander de hand reiken. Zeker in deze tijd. U kunt bellen met het Lokaal Loket iedere werkdag van 09:00 -12:00 uur op nummer: 06-15626399.

Kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten om per direct in ieder geval tot 17 januari over te gaan tot online diensten. Klik hier voor een overzicht. Voor actuele informatie, houd deze website in de gaten!

Enquête

Onlangs is er een enquête verspreidt onder alle leden van onze gemeente. Van de 380 verspreide enquêtes zijn er 59 ingevuld en geretourneerd. Dit is een percentage van 15%, wat normaal bij een enquête een gangbaar percentage is. Maar in het kader van deze bijzondere coronatijd hadden we gehoopt op meer. De uitkomst van de enquête is besproken met de kerkenraad. De ingevulde enquêtes laten in ieder geval zien dat de inspanningen die de afgelopen maanden zijn gedaan om de diensten en het kerkenwerk door te laten gaan gewaardeerd worden. Een beschrijving van de uitkomsten van de enquête worden met u gedeeld in de komende Paadwizer.

Krystingel project

De afgelopen weken van advent waren er zo’n 75 “krystingelen” actief op het dorp. Door dorpsgenoten zijn 83 adressen voorgedragen voor een krystingel. Op basis van het aantal deelnemers en de reacties die we onderweg hebben opgehaald, kunnen we concluderen dat dit project “in boppeslach” is! Tijdens de dienst op 1e Kerstdag staan we stil bij wat dit project heeft betekend voor zowel de ontvangers van ‘Ingelenpost’ als de krystingels zelf.

“Sop-saterje”

We willen u ook alvast laten weten dat we op zaterdag 23 januari 2021 een nieuwe actie op touw zetten in Eastermar: “Sop-Saterje”. De bedoeling is om dan in tweetallen huis-aan-huis soep uit te delen. Met daarbij op de stoep ruimte voor contact, een praatje en aandacht voor elkaar. Hiervoor zoeken we enthousiaste vrijwilligers! Zowel mensen die bereid zijn om een (grote) pan soep te koken, als vrijwilligers om de soep uit te delen.

Wilt u of wil jij meedoen? Meld je dan aan bij:
• Tjitske Zeilstra
• Hetty Kramer
• Wietske v.d. Zee
• Annet Hamstra
• Jantsje van der Veen

Een email sturen kan ook: krystingel@gmail.com Aanmelden kan tot 9 januari 2021, hierna volgt verdere informatie.

Kerstboodschap Wim Beekman, classisdominee Fryslân

Omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad – Lucas 2:7b

Wij maken met elkaar een bewogen jaar door. Nu, in de tweede coronagolf, zullen wij met elkaar ook een bewogen kerst beleven. Inmiddels zijn de deuren van de kerken opnieuw zo goed als gesloten. Onze verbondenheid in de kerkdiensten zal bijna overal langs digitale weg en via de media gaan. Het aantal gasten dat we in onze huizen kunnen ontvangen, is beperkt. Samen kerst vieren kan enkel in kleine kring. Om ons heen, en soms ook in onszelf, horen we stemmen die verzuchten dat het voelt alsof we kerst dit jaar overslaan. En de ouderen onder ons vertellen: ‘Zelfs in de oorlog hebben we dit niet zo meegemaakt. Toen bleven de kerken open’. Maar Kerst zal komen, ook dit jaar, ook in deze bewogen tijd. Juist in de kerk weten we dat kerst binnen in ons zit. Juist het gelovig hart weet dat Kerstmis meer is dan feestelijk samenzijn en van elkaars gezelschap genieten. Daar waar Gods liefde in een mens, de Heiland, geboren wordt, daar is het kerst. Hoe weinig ‘plaats in de herberg’ hier ook voor lijkt te zijn. Van harte hoop ik dat het verhaal van Jezus’ geboorte ons hart en onze kerkelijke gemeenschap zal vervullen. Moge het komend kerstfeest, met alle beperkingen die we beleven, bijdragen aan het geloof en de hoop en de liefde in onze harten en in onze gemeenten. Moge God met ons zijn, ieder op onze eigen plaats in Gods herberg.

Lichtjesavond Eastermar, ‘maar dan anders’

Op de begraafplaats staat een bijzondere boom met héél veel hartjes om onze dierbaren te herdenken. Iedereen die dit wil, kan zijn hartje er deze week afhalen.
Vanaf 28 december wordt de boom weer ‘gewoon’. 

Een warme groet van uitvaartvereniging de Laatste Eer en het Missionair Team Eastermar.

Boom met hartjes

 

 

 

Wie kent niet het Kerstverhaal? Iedereen toch? Het kind in de kribbe in Bethlehem?
Maar dit jaar is het kerstverhaal anders dan andere jaren.
Ja ook nu wordt Jezus geboren, maar niet in Bethlehem maar in Bethlemar!

De kinderen van de kinderkerk en Kingskids deden in de kerstnachtdienst van dit jaar "uit de doeken" hoe dat zit.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan maar eens het filmpje wat van deze bizondere gebeurtenis is gemaakt.

Kryst yn Bethlemar 

kerst bethlemar 1   kerst bethlemar 2   kerst bethlemar 3

 

 

In navoling van de adviezen van onze kerkelijke organisatie heeft de kerkenraad besloten de komende tijd uitsluitend nog on-line diensten te houden. Dat betekent het volgende:

  • de komende diensten zijn alleen nog (rechtstreeks) te volgen via het internet en wel op Kerkomroep.nl (inloggen met gebruikersnaam: pge17, wachtwoord: proef);
  • kinderkerk, tienerkerk en kinderoppas gaan ook niet door.

Het rooster komt er dan t/m 17 januari als volgt uit te zien:

Diensten tot 171
 

 

 Oliebollen NIET  

De oaljebollenferkeap fan ús tsjerke giet dit jier net troch fanwege Corona. Op de lêste dei fan it jier koe men, al hast tradisjoneel, oaljebollen keapje yn De Hege Stins en wie der ek in gesellige sit mei kofje en oaljebollen. Fanwege Corona giet it dit jier net troch.

Wy hoopje jim takomend jier wer te sjen yn oare omstannichheden. Foar 2021 alfêst de bêste winsken en in segene nijjier.

De tsjerkerintmasters.

 Pastorie Tw Heide.JPG 

Ds Wybe Feenstra en Corinne Kat verlaten Oldekerk/Niekerk. Ds Feenstra heeft (per 10 januari a.s.) een beroep aangenomen naar de Protestantse Gemeente Twijzelerheide én de Protestantse Gemeente Noardburgum. Zij gaan wonen in de pastorie in Twijzelerheide. De verhuizing staat gepland voor 21 december a.s. Dus vanaf die dag geen post meer sturen naar Oldekerk.

Hun nieuwe adres wordt: Bjirkewei 84, 9287LG Twijzelerheide

 

Het Kerstengelenproject kreeg op 11 december aandacht in het Friesch Dagblad.

 

Beste mensen,

Op basis van de oproep van onze minister president moeten we helaas afzien van onze kryst-kuier op 24 december a.s. We vinden dit natuurlijk erg jammer, maar gelukkig hebben we een mooi online alternatief! Daarin willen de kinderen van de kinderkerk en Kingskids ons iets laten zien van het licht van kerst, van de geboorte van onze Heer Jezus Christus als mens op deze wereld. Ook is er muzikale medewerking van Sarah en Elise. Het belooft een mooi geheel te worden.

Deze online kerstnachtdienst kun je  op 24 december om 20.00 uur bekijken op Kerkomroep.nl.
De inlogggegevens zijn:
. gebruikersnaam: pge17
. wachtwoord: proef
Wij hopen dat je op deze manier toch kunt genieten van het licht van kerst, zelfs onder de huidige omstandigheden.

Namens het Missionair Team een gezegend kerstfeest!

Note: Op eerste kerstdag is er om 10.00 uur een kerstviering, welke ook digitaal te volgen is op Kerkomroep.nl.

wereldlichtjesdag 2

Elke 2e zondag in december (dit jaar dus 13 december) wordt wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur lokale tijd kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Zo ontstaat er in 24 uur tijd een golf van licht en warmte.

Lichtjesavond Eastermar is bedoeld voor iedereen die het gemis van een dierbare ervaart. De leeftijd of hoe lang het geleden is maakt daarbij niet uit. Immers, iemand die je lief hebt blijft voor altijd in je hart en gedachten!

De afgelopen twee jaar organiseerden Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het Missionair Team op de tweede zondag in december een Lichtjesavond in De Hege Stins in Eastermar. Het waren mooie, waardevolle bijeenkomsten die zeker in een behoefte voorzagen. Alle reden om dit initiatief te herhalen. Jammer genoeg gooit corona roet in het eten. Toch willen we, juist in deze bijzondere tijd, er op zondag 13 december nadrukkelijk wél aandacht aan besteden.

Er is dit jaar géén gezamenlijke bijeenkomst, maar er wordt een flyer met een kaarsje bezorgd op alle adressen in Eastermar en omgeving. De achterkant van de flyer kunt u omvouwen en de naam opschrijven van degene die u mist. U kunt het kaarsje op zondag 13 december om 19.00 uur aansteken.

Naast het branden van een kaarsje thuis, is er ook gelegenheid om een houten gedenkhartje met de naam op te hangen aan de grote beuk op de begraafplaats op it Heechsân. Dit kan in de week van zondag 13 december t/m zaterdagmiddag 19 december. De hartjes, pennen en ophanghaakjes zijn ter plekke aanwezig.

Ook dit jaar besteden de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 van Basisskoalle De Twirre in de weken voorafgaand aan Lichtjesavond Eastermar aandacht aan het omgaan met verlies en rouw en alles wat daar bij hoort.

Zo willen we diegenen gedenken die wij graag nog een tijd in ons midden hadden willen hebben en weten we ons op deze manier toch met elkaar verbonden!

Lichtjesavond Eastermar is een initiatief van Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het Missionair Team Eastermar

 

 

 

 

 

Appostel logo

Wist u dat er een app bestaat (“Appostel”) die het mogelijk maakt om al uw kerkelijke geldzaken op één plek te beheren op smartphone of tablet? Met deze app kunt u op een gemakkelijke manier giften doen en collectebonnen bestellen.

Voor algemene informatie over deze app kunt u terecht op https://appostel.nl/

Ook onze gemeente maakt nu gebruik van de Appostel app. Wilt u ook meedoen, download de app dan vanuit de App Store (wanneer u Apple-gebruiker bent) of de Google Play Store (wanneer u een Android-gebruiker bent). Hoe u dat moet doen vindt u hier.

Vervolgens zoekt u naar onze gemeente (Digitaal Loket PG Eastermar) en maakt u een koppeling door een eigen account te registreren. Bij het registreren heeft u een registratienummer nodig. Dit is het nummer waaronder u bekend bent bij de landelijke PKN. Dit nummer kunt u vinden op het toezeggingsformulier van actie kerkbalans. Het bestaat uit 6 cijfers en begint met een 5.

Als u het registratienummer niet kunt vinden stuur dan even een berichtje naar penningmeesterkrm@pgeastermar.nl  en de penningmeester stuurt u het nummer toe.

Hierna kunt u aan de slag!

A- A A+