Bêste allegearre,

Yn dizze nuvere tiid, wêryn wy elkoar hast net sjogge, in opstekker!

Meielkoar ien! En los fan elkoar: dochs ferbûn.

Meielkoar ien

A- A A+